Tillæg til aftalen om implementering af EU-direktiv om tilrettelæggelse af arbejdstiden

2. september 2004
Organisationsudsendelse    

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 6.01-06
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
2. september 2004

Vedr.: Tillæg til aftale om implementering af EU-direktiv om tilrettelæggelse af arbejdstiden

På baggrund af henvendelse fra KTO til de (amts)kommunale arbejdsgivere den 11. april 2003 er der nu indgået en om tilrettelæggelse af arbejdstiden.aftale om tillæg til aftale om implementering af EU-direktiv

I KTO's brev af 11. april 2003 pegede KTO på 2 problemstillinger i aftalen om implementering af EU-direktiv om tilrettelæggelse af arbejdstiden:

1. Natarbejdere skal i henhold til EU-direktivet om tilrettelæggelse af arbejdstiden tilbydes gratis helbredskontrol. I bemærkningen til § 9 i aftalen om implementering af EU-direktiv om tilrettelæggelse af arbejdstiden fremgår, at parterne forudsætter, at den gratis helbredskontrol indgår i de nationale helbredsordninger. Imidlertid har det vist sig, at helbredskontrollen ikke er underlagt sygesikringen, og dermed indgår i de nationale helbredsordninger.

2. Definitionen af natarbejdere er i aftalen alene afgrænset til ansatte, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden. I EU-direktivet fremgår, at en natarbejder herudover er en arbejdstager, der forventes at udføre en vis del af sin årlige arbejdstid i natperioden.

Efter en række drøftelserne mellem KTO og de (amts)kommunale arbejdsgivere er der opnået enighed om vedlagte tillæg til aftale om implementering af EU-direktiv om tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Af tillægsaftalen fremgå nu, at de ansatte skal tilbydes gratis helbredskontrol, og at helbredskontrollen betales af arbejdsgiveren. Ligeledes fremgår, at ved en natarbejder forstås en ansat, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden, eller en ansat, der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder. Det med understreget tekst er nyt i forhold til den eksisterende aftale og indebærer, at også ansatte med skifteholdsarbejde mv, som opfylder denne betingelse, tilbydes gratis helbredskontrol inden de begynder beskæftigelse med natarbejde og derefter med regelmæssige mellemrum, jf. ovenfor.

Endvidere er natperioden præciseret i overensstemmelse med den anvendte definition i lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet, således at natperioden er et tidsrum på mindst 7 timer, som omfatter tidsrummet mellem kl. 00.00 og kl. 05.00. Med mindre andet er aftalt er natperioden fra kl. 22.00 til kl. 05.00. Det med understreget tekst er nyt i forhold til den eksisterende aftale.

I tilknytning hertil har de (amts)kommunale arbejdsgivere tilkendegivet, at de "forstår tilføjelsen til punkt 3 (sidste punktum) således, at parterne i den enkelte overenskomst kan aftale en anden natperiode, blot den opfylder betingelserne om, at den er på mindst 7 timer og at tidsrummet omfatter perioden kl. 00 til 05. Et eksempel kunne være en natperiode fra kl. 23.00 til kl. 08.00.

Hvis der ikke er aftalt andet, er natperioden fra kl. 22 til kl. 05. En ansat som normalt arbejder f.eks. fra kl. 17.00 til 02.00 er omfattet af a) i punkt 4 (3 timer arbejdes normalt i natperioden). En ansat med skiftende vagter (dag, aften, nat) er omfattet af b) i punkt 4. Her skal timerne tælles op på 12-måneders-basis, hvor f.eks. en aftenvagt fra kl. 16-23 giver 1 times natarbejde og en nattevagt fra kl. 23-07 giver 6 timers natarbejde".

KTO har ikke haft bemærkninger til arbejdsgivernes tilkendegivelse.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Würtzenfeld