OK-05 - Placering af KTO-aftaler ved henholdsvis KTO-forhandlingerne og organisationernes forhandlinger

16. september 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 7.01.01-1/1.03.04-4
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
16. september 2004

Vedr.: OK-05

 

Placering af KTO-aftaler ved henholdsvis KTO-forhandlingerne og organisationernes forhandlinger.

På et møde i går den 15. september 2004 mellem KTO-FS og løndirektørkredsen blev der opnået enighed om fordeling af endnu ikke placerede KTO-aftaler ved henholdsvis KTO-forhandlingerne og organisationernes forhandlinger. Kopi af , vedlægges til orientering. Med aftalen er der aftalt en placering af samtlige KTO-aftaler oplistet i bilaget til køreplansaftalen om "oversigt over generelle aftaler med tilhørende protokollater og fortolkningsbidrag indgået mellem KTO og én eller flere af de kommunale arbejdsgiverparter".aftalen, der er et tillæg til køreplansaftalen

For overblikkets skyld vedlægges derfor en , der kan forhandles ved KTO-forhandlingerne (jf. køreplanens kapitel 1), der kan forhandles ved organisationernes forhandlinger (jf. køreplanens kapitel 2, stk. 2) eller som ophører med at være KTO-aftaler og indgår i organisationernes forhandlinger (jf. køreplanens kapitel 2, stk. 3).oversigt over placeringen af samtlige KTO-aftaler

For så vidt angår "Regler for tjenestefrihed og lønafkortning for ansatte i Københavns Kommune mv. der varetager ombud og lignende" er der enighed om at overføre denne aftale til "Oversigt over generelle bestemmelser for tjenestemænd, der inden for Københavns Kommunes forhandlingsområde placeres ved KTO-bordet" (ligeledes et bilag til køreplansaftalen). Der vil derfor snarest muligt blive fremsendt en revideret oversigt over tjenestemandsbestemmelserne inden for Københavns Kommunes forhandlingsområde.

Procedure for udtagelse af KTO's generelle krav

KTO's forhandlingsudvalg drøfter p.t. udtagelse af KTO's generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2005. Næste drøftelse finder sted på et møde den 22. september 2004 i forhandlingsudvalget med henblik på forhandlingsudvalgets indstilling herom til bestyrel-sen.

På et møde den 28. september 2004 drøfter bestyrelsen udtagelse af KTO's generelle krav med henblik på indstilling til repræsentantskabet. Der er indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 1. oktober 2004, hvor repræsentantskabet udtager KTO's generelle krav.

Den 5. oktober 2004 udveksler KTO generelle krav med de (amts)kommunale arbejdsgivere.

Organisationernes stillingtagen til forhandlingsaftalen OK-05 samt koordinering af organisationernes forhandlinger

Til orientering kan det oplyses, at KTO's formand i et brev af 9. september 2004 har meddelt Ledernes Hovedorganisation, at organisationen i lighed med øvrige medlemsorganisationer er omfattet af KTO's forhandlinger om generelle løn- og ansættelsesvilkår ved overenskomstforhandlingerne i 2005.

Denne meddelelse er givet under hensyntagen til, at der kan sættes spørgsmålstegn ved, om de nuværende KTO-vedtægter (§ 17) giver mulighed for at beslutte, at organisationer, der ikke tilslutter sig forhandlingsaftalen, selv må føre sine generelle overenskomstforhandlinger i 2004/2005 med de (amts)kommunale arbejdsgiverparter.

Det er samtidig tilkendegivet over for Ledernes Hovedorganisation, at hvis den nye forhandlingsmodel for OK-05 bliver videreført ved den efterfølgende overenskomstfornyelse, vil der blive taget initiativ til vedtægtsændringer således, at der fremover ikke vil herske tvivl om, at der i KTO er vedtægtsmæssige muligheder for at beslutte, at organisationer, der ikke tilslutter sig en forhandlingsaftale, selv fører sine egne overenskomstforhandlinger.

Det er fortsat forhandlingsudvalgets opfattelse, at Ledernes Hovedorganisation ikke ønsker at tilslutte sig forhandlingsaftalen for overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2005.

Forhandlingsaftalen indebærer en ny og større kompetenceafgivelse og indbyrdes forpligtelse for de medlemsorganisationer, der underskriver forhandlingsaftalen, hvorfor det også vil være naturligt, at disse organisationer har mulighed for at koordinere deres forhandlinger indbyrdes. KTO har derfor fastholdt, at KTO's koordinering af organisationernes forhandlinger alene vil ske for de medlemsorganisationer, der har tilsluttet sig forhandlingsaftalen.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Helle Basse