Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. og udkast til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (implementering af direktiv om forbud mod diskrimination på grund af alder og handicap)

28. september 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 4.10.13.01/4.02.05-7
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625

28. september 2004

 

Vedr.: Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. og udkast til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (implementering af direktiv om forbud mod diskrimination på grund af alder og handicap)

 

KTO har modtaget ovenstående udkast til lovforslag i høring med henblik på eventuelle bemærkninger. 

Både udkast til forslag til lov om ændring af forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. og udkast til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (funktionærloven) er tilgængelig på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside på adresserne

www.bm.dk/lovforslag/hoering/forskelsbehandling.asp og

www.bm.dk/lovforslag/hoering/retsforhold_18aars_reglen.asp

Sekretariatet tillader sig at henvise dertil. 

 

Ad udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Med forslaget om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. gennemføres bestemmelser om forbud mod diskrimination på grund af alder og handicap, jf. Rådes direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. Lovens anvendelsesområde udvides således til også at omfatte et forbud mod forskelsbehandling på grund af alder og handicap. 

Ad forbud mod diskrimination på grund af handicap

Medlemsorganisationerne er tidligere i et brev af 11. februar 2004 blevet orienteret om status for KTO's drøftelser med de (amts)kommunale arbejdsgivere om aftaleimplementering af direktivets bestemmelser om forbud mod diskrimination på grund af alder og handicap. 

Af brevet fremgik blandt andet, at der mellem KTO og de (amts)kommunale arbejdsgivere var enighed om at afstå fra at aftaleimplementere direktivets bestemmelser vedrørende handicap. Det (amts)kommunale område vil således være omfattet af lovens bestemmelser om forbud mod diskrimination på grund af handicap. 

Med lovforslaget indsættes en bestemmelse om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. Endvidere fastslås der en pligt for arbejdsgiveren til at foretage hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at give en handicappet person adgang til beskæftigelse m.v. Konsekvensen af lovforslaget vil være, at en handicappet ansøger fremover skal vurderes på lige fod med andre ansøgere. Det springende punkt i forhold til en evt. ansættelse vil være om den tilpasning, der skal foretages, enten vil være urimelig byrdefuld eller ikke kan kræves foretaget. Såfremt dette er tilfældet, vil arbejdsgiveren lovligt kunne afvise at ansætte den handicappede person. 

Sekretariatet har ikke umiddelbart bemærkninger til denne del af lovforslaget. 

Ad forbud mod diskrimination på grund af alder

Med indsættelse af forbuddet mod diskrimination på grund af alder i loven vil det fremover ikke være lovligt at lægge vægt på en lønmodtagers alder i ansættelsessituationen, under ansættelsen og ved afskedigelse m.v. Lovforslaget giver dog mulighed for at opretholde gældende aldersgrænser fastsat i eller aftalt i henhold til kollektive aftaler og overenskomster, forudsat at aldersgrænsen er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af den nationale ret, og midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige. 

Det præciseres udtrykkeligt i lovforslaget, at loven ikke er til hinder for individuelle og kollektive aftaler om pligtmæssig fratræden ved 65. år. Regler om beskyttelse af børn og unge kan ligeledes opretholdes. Endvidere indeholder loven en bestemmelse om, at loven ikke er til hinder for, at der iværksættes foranstaltninger til fremme af ældre lønmodtageres beskæftigelsesmuligheder (fx seniorpolitik). 

I lovforslagets nr. 15 foreslås indsat en bestemmelse om, at loven ikke er til hinder for fastsættelse af aldersgrænser for adgang til erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger eller for anvendelse af alderskriteriet i aktuarberegninger inden for rammerne af disse ordninger. Erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger omfatter bl.a. arbejdsmarkedspensionerne. Det er Beskæftigelsesministeriets opfattelse, at der er saglige grunde til opretholdelse af aldersgrænser i pensionsordningerne, og ministeriet har derfor i loven anvendt muligheden i direktivets artikel 6, stk. 2, for at undtage dette område fra forbuddet mod forskelsbehandling. 

KTO har i forhandlingerne med de (amts)kommunale arbejdsgivere om aftaleimplementering af direktivets forbud mod diskrimination på grund af alder presset på for ikke at undtage arbejdsmarkedspensionsordninger fra forbuddet mod forskelsbehandling. 

Det foreslås derfor, at KTO i høringssvaret protesterer mod Beskæftigelsesministeriets anvendelse af direktivets mulighed for at undtage arbejdsmarkedspensionsområdet fra forbuddet mod diskrimination på grund af alder. 

Det fremgår af lovforslaget § 1, stk. 7, at loven ikke finder anvendelse i det omfang direktivets bestemmelser om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder (og handicap) ikke finder anvendelse i det omfang en kollektiv overenskomst indeholder regler om forbud mod forskelshandling på grund alder (og handicap), der som minimum svarer til bestemmelserne i direktivet. 

Som nævnt deltager KTO p.t. i en arbejdsgruppe sammen med de (amts)kommunale arbejdsgivere med henblik på en aftaleimplementering af direktivets bestemmelser om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. 

Sekretariatet har på denne baggrund ikke yderligere bemærkninger til lovforslagets del vedrørende forbud mod forskelsbehandling på grund af alder.

 

Ad udkast til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Forslaget indebærer, at 18-års alders grænsen i funktionærlovens § 2 b ophæves (godtgørelse for usaglig afskedigelse).

Som det fremgår af ovenstående, er det direktivets udgangspunkt, at forskelsbehandling på grund alder er forbudt. Det kan imidlertid bestemmes, at ulige behandling på grund af alder ikke udgør forskelsbehandling, hvis den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af den nationale ret, bl.a. legitime beskæftigelses-, arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsespolitiske mål, og hvis midlerne til at opfylde det pågældende mål er hensigtsmæssige og nødvendige. Det er Beskæftigelsesministeriets opfattelse, at der hverken ligger beskyttelses- eller beskæftigelseshensyn bag aldersgrænsen, og at der derfor ikke er grundlag for at undtage denne form for forskelsbehandling. For at sikre en korrekt implementering af direktivet foreslår Beskæftigelsesministeriets derfor 18-års grænsen ophævet. 

For så vidt angår Beskæftigelsesministeriets vurdering af mulighederne for opretholdelse af øvrige aldersgrænser i funktionærloven, ATP-loven og arbejdsretsloven henvises til lovbemærkningerne til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Sekretariatet har umiddelbart ikke bemærkninger til forslaget om ændring af funktionærloven.

KTO's bemærkninger skal være Beskæftigelsesministeriet i hænde senest den 8. oktober 2004.

Medlemsorganisationernes eventuelle bemærkninger hertil bedes være sekretariatet i hænde senest torsdag den 7. oktober 2004 kl. 12.00 (evt. pr. mail til hkb@kto.dk). I udkastet til høringssvaret kritiserer KTO den korte høringsfrist. Der vedlægges udkast til KTO's høringssvar.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

 Helle Basse