KTO's høringssvar

21. oktober 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 4.02.10-04, 4.02.03-04
HW/lsj
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
21. oktober 2004

Vedr.: KTO's høringssvar

Fra Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender har KTO modtaget 2 lovforslag til høring.

  1. Forslag til ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (adoptionssøgendes ret til dagpenge før modtagelsen af barnet), samt
  2. Forslag til lov om ændring af lov om orlov til lønmodtagere, der passer nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom og lov om social service.

KTO har meddelt ministeriet, at KTO ikke har bemærkning til lovforslagene.

Ad 1:

Med lovforslaget lægges op til, at adoptionssøgende, der opholder sig i afgiverlandet med henblik på modtagelsen af et barn, får ret til dagpenge i op til 4 uger. Denne periode kan dog forlænges op til 8 uger, hvis afgiverlandet stiller krav om, at man skal opholde sig i landet i mere end 4 uger før modtagelsen, eller hvis perioden udskydes af myndighederne på stedet. Bestemmelsen forudsættes at gælde begge adoptanter.

Ved OK-02 fik KTO indført en ordning, som sikrer, at adoptanter har ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 8 uger før modtagelsen af barnet, i den periode afgiverlandets myndigheder stiller krav om, at den adoptionssøgende (ægtefæller) skal opholde sig i afgiverlandet inden modtagelsen af barnet, jf. § 17 i aftalen om fravær af familiemæssige årsager.

Med lovforslaget lægges op til, at de (amts)kommunale arbejdsgivere nu kan modtage dagpengerefusion i 4 af ugerne (med mulighed for mere, jf. ovenfor).

Ad 2:

Med lovforslaget lægges op til etablering af:

  • Hjemmel til at lønmodtagere har ret til fravær fra arbejdet i den eller de perioder, hvor lønmodtageren har ret til plejevederlag efter § 104 i lov om social service - dvs. til pasning af en nærtstående døende, der ønsker at dø i eget hjem.
  • Hjemmel til at en arbejdsgiver, der yder løn til en ansat, der modtager plejevederlag efter § 104, er berettiget til at få udbetalt det beløb, som den ansatte ellers ville være berettiget til.

I henhold til § 34 i KTO-aftalen om fravær af familiemæssige årsager har ansatte i amter og kommuner allerede i dag hjemmel til fravær, når den ansatte modtager plejevederlag efter § 104 i serviceloven. Ligeledes følger af § 34, at arbejdsgiveren i dag betaler den ansatte forskellen mellem plejevederlaget og sædvanlig løn i perioden med hel eller delvis tjenestefrihed.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Würtzenfeld