Lønudviklingen i 2. kvartal 2003 - 2004

1. november 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.05.01-03
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 06

1. november 2004

 

Vedr.:  Lønudviklingen i 2. kvartal 2003 - 2004

 

Danmarks Statistik (DS) har d.d. offentliggjort deres lønudviklingstal for den offentlige sektor. Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor blev opgjort til 3,7 % og til 4,0 % for den statslige sektor, . Lønudviklingstallene for den private sektor 2. kvartal 2003-2004 er tidligere blevet opgjort til 3,1 %. jf. bilag 1

De nye tal betyder:

  • at reallønnen fortsat er stigende for (amts)kommunalt ansatte.
  • at reststigning er på 0,5 % i den (amts)kommunale sektor, når den beregnes på baggrund af DS' tal.

Nedenfor redegøres der mere indgående for lønudviklingen i den (amts)kommunale og den statslige sektor.

Lønudviklingen i den offentlige sektor

Den gennemsnitlige lønudvikling i den (amts)kommunale sektor er faldende, idet DS' årsstigningstakt 2. kvartal 2003-2004 for den (amts)kommunale sektor var på 3,7 % mod 6,0 % for 1. kvartal 2003-2004, . Faldet var imidlertid forventelig grundet et tilsvarende fald i aftaleresultatet for samme periode.jf. bilag 1

Årsstigningstakten i den statslige sektor 2. kvartal 2003-2004 er steget svagt, idet lønningerne er steget med 4,0 %, mod 3,7 % i 1. kvartal. Med offentliggørelsen har DS korrigeret de tidligere offentliggjorte tal for 1. kvartal 2003-2004, da der har vist sig at være fejl i indberetningerne fra det nye statslige lønanvisningsystem.

Udviklingen i de kvartalsvise årsstigningstakter for henholdsvis den (amts)kommunale, den private og den statslige sektor fremgår af Årsstigningstakterne er i 2. kvartal 2004 tættere på hinanden end de har været det seneste år. De kvartalsvise årsstigningstak-ter for den (amts)kommunale sektor og den statslige sektor er traditionelt mere svingende end i den private sektor, . Navnlig de 2 seneste år har der været meget store udsving, hvilket primært må ses på baggrund af den ujævne udmøntningsprofil i aftaleresultatet ved OK-02.bilag 2.jf. bilag 3

Årsstigningstakterne for såvel den (amts)kommunale sektor som den statslige sektor ligger fortsat over stigningen i forbrugerpriserne.

Betragtes hele perioden siden 1. kvartal 1998, , fremgår det, at lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor og den private sektor stort set har været den samme, ca. 26,5 %, og at lønudviklingen i alle tre sektorer fortsat ligger over inflationen. Da udviklingen i forbrugerprisindekset p.t. kun er svagt stigende er reallønnen stigende.jf. bilag 4

Reststigning

DS har opgjort lønudviklingen til 3,7 %. Årsstigningstakten i aftaleresultatet for samme periode kan beregnes til 3,2 %. Reststigningen i 2. kvartal 2003 - 2004 kan på baggrund af DS' tal herefter beregnes til 0,5 %. Reststigningen har således de sidste 2 kvartaler været ca. 0,5 %, . jf. bilag 5

Perspektivet for lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 3. kvartal 2003-2004

Årsstigningstakten i aftaleresultatet for den (amts)kommunale sektor 3. kvartal 2003-2004 kan beregnes til 3,7 % og dermed 0,5 %-point større end i indeværende kvartal. Den faktiske lønudvikling må derfor forventes at stige. DS' lønudviklingstal for 3. kvartal må forventes at være påvirket af yderligere mindst 3 faktorer:

  • En reststigning
  • 4-5 ugers problemstillingen.
  • Lønanvisningsproblemerne i Københavns kommune.

Når DS' løntal for såvel den offentlige sektor, som den private sektor, er offentliggjort, så vil det være muligt at beregne udmøntningen af en evt. aftalt uændret reguleringsordning pr. 1. april 2005.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Vibeke Pedersen

 DS, 2.kvt. bilag 1