"Når vi flytter sammen – ledelse af kommunale fusioner"

3. november 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.05-15/6
HV
3. november 2004
 

Vedr.: "Når vi flytter sammen - ledelse af kommunale fusioner"

Kommunalreformen bliver en stor personalepolitisk øvelse, når en lang række af kommuner i nær fremtid skal fusionernes. Mange arbejdspladser vil blive berørt af fusioner, og det rejser uvægerligt spørgsmålet om, hvordan en fusionsproces kan gribes an. kan give inspiration til at møde udfordringen med sammenlægning af kommunale arbejdspladser.

Projektet er iværksat inden for rammerne af det personalepolitiske samarbejde mellem KL og KTO. Perspektivgruppen i HK/Kommunal og KL har stået for projektets praktiske gennemførsel m.v..

I anledning af offentliggørelsen har formanden for HK/Kommunal Kim Simonsen bl.a. udtalt: "…Der er ingen tvivl om, at fusioner skal ledes for at lykkes, og der skal skabes opbakning til fusionen blandt medarbejderne…". Det lyder endvidere: "Bogen…lægger blandt andet meget vægt på, at lederne håndtere medarbejdernes usikkerhed over for fusionen gennem løbende information og inddragelse i processen".

Behovet for ledelse i fusioner, information og inddragelse af medarbejderne er nogle af de problemfelter bogen sætter skarpt på. Bogen er struktureret efter ni udvalgte opmærksomhedspunkter, der hver især er vigtige at have fokus på gennem en fusionsproces - både før, under og efter de ansatte flytter sammen i nye fællesskaber.

De ni opmærksomhedspunkter er udvalgt på baggrund af omfattende interviews med ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere, der selv har oplevet en fusion. Erfaringerne stammer fra kommunale samarbejder og deciderede kommunale sammenlægninger, men der er også indhentet erfaringer fra den statslige og den private sektor.

Bogens første kapitel er en introduktion til bogens indhold og opbygning. Herefter følger de ni opmærksomhedspunkter inddelt i tre dele:

  • Fokus på det nære
  • At skabe en ny organisation
  • Fusioner skal ledes

Hver af de tre dele rummer et afsluttende afsnit med redskaber og metoder, og herunder findes også litteraturhenvisninger til videre inspiration.

Bogen udsendes til formand og næstformand i kommunernes MED og Hovedudvalg.

Ekstra eksemplarer af "Når vi flytter sammen - ledelse af kommunale fusioner" kan bestilles på hjemmesiden: www.kommuneinformation.dk/812844.aspx. Bogen i sig selv koster ikke noget at rekvirere. Derimod skal der betales for ekspeditionsgebyr og porto. Endvidere kan bogen snart hentes ned i elektronisk form fra enten den fælles personale-politiske hjemmeside: www.personaleweb.dk eller www.lederweb.dk.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst
Henrik Vittrup


Bogen "Når vi flytter sammen - ledelse af kommunale fusioner"