Strukturreform - KTO's høringssvar på Skatteministeriets udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

9. november 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 9.02.02-1
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
9. november 2004

Vedr.: Strukturreform - KTO's høringssvar på Skatteministeriets udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

 

Vedlagt fremsendes til orientering KTO’s høringssvar på ovenstående, som d.d. er fremsendt til Skatteministeriet med kopi til Personalestyrelsen.

KTO’s høringssvar består af et , et tilhørende samt et med eksempler på manglende garanti for sikring af de nuværende løn- og ansættelsesvilkår. Notatet uddyber KTO’s synspunkter og bemærkninger i selve høringsbrevet.høringsbrevnotatbilag

KTO’s bemærkninger vedrører 5 emner:

1. Manglende garanti for videreførelse af de nuværende ansættelsesvilkår
2. Udvidet ansættelsesområde
3. De ansatte følger opgaven
4. Særligt om pension til tjenestemænd
5. Medinddragelse og medindflydelse

I relation til disse 5 emner fremgår det blandt andet af bemærkningerne, at KTO finder det helt afgørende, at det præciseres i loven, at overenskomstansatte medarbejdere ved overgang til statslig overenskomst og indplacering i de lønsystemer, der gælder i staten, sikres mod lønnedgang og forringelser i pensionsvilkår som følge af overgangen. Det er endvidere KTO’s opfattelse, at den foreslåede udvidelse af de kommunale skattemedarbejderes nuværende ansættelsesområder – både for overenskomstansatte og for tjeneste-mænd – er særdeles indgribende, og at det er KTO’s opfattelse, at opgaveflytningen kan gennemføres med en væsentlig mindre udvidelse af ansættelsesområdet. Endelig forudsætter KTO, at tilsagnet om anvendelse af naturlig afgang over en årrække også vil gælde ved kommende lovgivning om strukturreformen.

Lovudkastet og Personalestyrelsens eftersendte rejser en række spørgsmål i forhold til pension til tjenestemænd, og KTO har derfor taget et særligt forbehold for at vende tilbage til dette emne. Personalestyrelsens notat blev udsendt til medlemsorganisationerne den 1. november 2004. ”notat om pensions- og lønforhold for kommunale tjenestemænd, der overføres til staten i forbindelse med kommunalreformen”

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Helle Basse