Placering af krav vedrørende ATP, supplerende pension og løn til tillidsrepræsentanter ved henholdsvis KTO's forhandlinger og ved organisationernes forhandlinger

19. november 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 7.01.01-1/1.03.04-4
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
19. november 2004

Vedr.: Placering af krav vedrørende ATP, supplerende pension og løn til tillidsrepræsentanter ved henholdsvis KTO’s forhandlinger og ved organisationernes forhandlinger

Af køreplansaftalen mellem KTO og de (amts)kommunale arbejdsgivere fremgår, at det mellem KTO og de (amts)kommunale arbejdsgivere aftales, hvilke KTO-aftaler/temaer, herunder vedrørende forbeholdskrav, der forhandles ved KTO-bordet henholdsvis af de enkelte organisationer.

I breve af 16. september og 1. november 2004 er organisationerne blevet orienteret om den aftalte fordeling af KTO-aftaler/temaer ved henholdsvis KTO’s bord og ved organisationernes forhandlingsborde.

I forlængelse af udvekslingen af krav med de (amts)kommunale arbejdsgivere er der mellem KTO-FS og løndirektørkredsen den 17. november 2004 drøftet placeringen af følgende emner:

  • ATP
  • Supplerende pension
  • Løn til TR

ATP
KTO har fremsat følgende krav til OK-05: ”Der afsættes et beløb, således at alle ATP-satser kan forhøjes med det samme beløb, som for det private arbejdsmarked. For grupper på B-bidrag kan beløbet anvendes til andet pensionsformål”. De (amts)kommunale arbejdsgivere har i forbindelse med kravsudtagelsen fremsat krav til ATP-ordningen i forhold til de enkelte organisationer.

På mødet den 17. november 2004 var der mellem KTO-FS og løndirektørkredsen enighed om, at der ved KTO-bordet forhandles en generel forhøjelse af ATP-satserne, svarende til forhøjelsen, der er aftalt på det private arbejdsmarked, og at der, såfremt KTO får opfyldt sit krav, for de organisationer, som har medlemmer på B-bidrag, fø-res organisationsforhandlinger om anvendelse af forhøjelsen til pensionsformål. Desuden kan der ved organisationsforhandlingerne føres forhandlinger om anvendelse af organisationsmidler til forhøjelse af grupper, der er på C- eller B-sats, til A-sats.

Supplerende pension
Arbejdsgiversiden har i forhold til samtlige organisationer rejst et enslydende krav i forhold til KTO’s rammeaftale om supplerende pension.

Placeringen af kravet blev drøftet på mødet den 17. november 2004. Der var enighed om, at kravet forhandles med de enkelte organisationer.

Løn til TR
Af køreplansaftalen fremgår, at KTO-aftaler mv. om TR-bestemmelser forhandles ved KTO-bordet. Det fremgår også af KTO’s krav, at KTO har rejst en række TR-krav i relation til de nuværende TR-bestemmelser. Samtidig har nogle organisationer rejst krav om løn til TR.

På mødet mellem KTO-FS og løndirektørerne var der enighed om, at forhandlinger om TR-reglerne føres ved KTO forhandlingerne, men at der ved organisationsforhandlingerne er mulighed for at forhandle rejste krav om løntillæg til TR. Snitfladen skal ses i sammenhæng med forhandlingerne om de nye organisationstilpassede lønmodeller.

Arbejdsgiversiden tilkendegav i den sammenhæng, at de nøje vil vurdere organisationernes krav i sammenhæng med drøftelsen af KTO’s krav, hvorfor krav om løntillæg først kan forventes realitetsdrøftet, når KTO’s krav drøftes.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Würtzenfeld