Strukturreform - udkast til lovforslag i høring og status for KTO's initiativer i forbindelse med strukturreformen

2. december 2004

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 9.02.02
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
2. december 2004

Vedr.: Strukturreform - udkast til lovforslag i høring og status for KTO's initiativer i forbindelse med strukturreformen

Baggrund
Regeringen offentliggjorde den 1. december 2004 sit udkast til lovpakke om udmøntning af kommunalreformen. Lovpakken består af 48 lovforslag. KTO har samtidig modtaget en række af disse udkast i høring.

I vedlagte er oplistet en foreløbig oversigt over de udkast til lovforslag, som KTO har modtaget med henblik på evt. bemærkninger. I bilaget er der indsat en kort forklarende tekst til udkastenes indhold. For en nærmere gennemgang af udkastenes indhold henvises til de almindelige bemærkninger i udkastene. På Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside www.im.dk er der en oversigt over samtlige udkast til lovforslag, som er sendt i høring den 1. december 2004 og med link til de enkelte udkast.bilag

KTO's høringssvar skal være ministerierne i hænde senest den 7. januar 2005.

Procedure for udarbejdelse af KTO's høringssvar
KTO vil alene afgive høringssvar vedrørende generelle ansættelsesretlige problemstillinger i forbindelse med reformen.

Sekretariatet har i skrivende stund ikke et fuldstændigt overblik over, hvilke lovforslag, der indeholder bestemmelser om personalet. Umiddelbart vurderes følgende udkast at have størst betydning i relation til bestemmelser om personalet:

  • Lov om revision af den kommunale inddeling
  • Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen
  • Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab

KTO vil derfor i første omgang koncentrere sig om at udarbejde bemærkninger hertil. I det omfang, at der er bestemmelser om personalet i andre lovforslag forventes bemærkninger hertil først og fremmest at få karakter af henvisninger til bemærkningerne i KTO's høringssvar til procedureloven, kommunesammenlægningsloven samt høringssvar på skatteområdet.

Der gøres opmærksom på, at medlemsorganisationerne selv må udarbejde høringssvar vedr. eventuelle organisationsspecifikke forhold. I KTO's høringssvar henholder KTO sig til eventuelle yderligere høringssvar fra medlemsorganisationerne.

KTO vil således ikke afgive bemærkninger til udkast, der ikke indeholder bestemmelser om overførsel af personale.

Emnerne for KTO's bemærkninger vil - i det omfang de er relevante - tage udgangspunkt i KTO's bemærkninger til Skatteministeriets udkast til skatteforvaltningslov. Emnerne for dette høringssvar var:

  • Manglende garanti for videreførelse af nuværende ansættelsesvilkår
  • Udvidet ansættelsesområde
  • De ansatte følger opgaven
  • Særligt om pension til tjenestemænd
  • Medinddragelse og medindflydelse

KTO's høringssvar på skatteministeriets udkast til skatteforvaltningsloven blev udsendt til medlemsorganisationerne den 9. november 2004.

Udkast til KTO's høringssvar vil blive behandlet i KTO's forhandlingsudvalg.

Evt. bemærkninger vedrørende generelle ansættelsesretlige problemstillinger i udkastene, som ønskes behandlet i KTO's høringssvar, bedes være sekretariatet i hænde senestmandag den 20. december 2004 kl. 10.00. Organisationernes høringsfrist er fastsat under nødvendig hensyntagen til, at der er en del arbejdsopgaver i forbindelse med OK-05 samt, at udkast til KTO's høringssvar vil blive behandlet i KTO's forhandlingsudvalg.

Status for KTO's initiativer i forbindelse med strukturreformen
Skatteministeren har den 24. november 2004 i Folketinget fremsendt forslag til skatteforvaltningsloven (L 130). I den anledning har KTO anmodet om foretræde for skatteudvalget. KTO's foretræde finder sted den 8. december 2004, hvor KTO vil være repræsenteret ved forhandlingsudvalget. På mødet vil KTO blandt andet redegøre for de væsentligste problemstillinger, som fortsat ikke er løst med skatteministerens forslag til skatteforvaltningslov.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at der som bilag 2 til L 130 er en oversigt over Skatteministeriets/Personalestyrelsens kommentarer til bemærkninger fremkommet i høringsrunden, herunder bemærkninger til KTO's høringssvar. Lovforslaget er tilgængelig på folketingets hjemmeside www.folketinget.dk

Endelig kan det oplyses, at finansministeren har indbudt KTO til et orienteringsmøde om kommunalreformen. KTO's forhandlingsudvalg deltager i mødet, der finder sted den 6. december 2004.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Helle Basse