Høringssvar vedrørende regeringens lovpakke om udmøntning af kommunalreformen

7. januar 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO´s medlemsorganisationer

J.nr.: 9.02.02
LF/HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
7. januar 2005

Vedr.: Høringssvar vedrørende regeringens lovpakke om udmøntning af kommunalreformen

KTO har den 6. januar 2005 afgivet vedlagte høringssvar på regeringens lovpakke om udmøntningen af kommunalreformen. KTO har udarbejdet bemærkninger til de lovforslag, der indeholder bestemmelser om personalets vilkår i forbindelse med opgave- og strukturreformen.

Der er afgivet høringssvar på følgende lovudkast:

  • Forslag til lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen
  • Forslag til lov om revision af den kommunale inddeling
  • Forslag til lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab
  • Forslag til lov om forpligtende kommunale samarbejder
  • Forslag til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
  • Forslag til lov om regionernes finansiering
  • Forslag til lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer

KTO har i høringssvarene henvist til, at man har opfordret KTO´s medlemsorganisationer til at indsende høringssvar vedrørende eventuelle organisationsspecifikke problemstillinger mv. direkte til de respektive ministerier. KTO har i høringssvarene henholdt sig til eventuelle høringssvar fra medlemsorganisationerne.

KTO´s bemærkninger er særligt indgående behandlet i de to førstnævnte lovforslag (procedureloven og kommuneinddelingsloven), som er de to "hovedlovforslag" om personalets vilkår i forbindelse med reformen.

Nedenfor følger en oversigt over de væsentligste bemærkninger i høringssvaret på henholdsvis procedureloven og kommuneinddelingsloven

 

1. Procedureloven

Manglende garanti for videreførelse af nuværende ansættelsesvilkår
KTO finder fortsat, at det er helt afgørende, at det præciseres i lovgivningen, at overenskomstansatte medarbejdere sikres mod lønnedgang og forringelser i pensionsvilkår som følge af overgangen til en ny arbejdsgiver. Det er i den forbindelse helt utilstrækkeligt, at der henvises til virksomhedsoverdragelsesloven.

Udvidelse af ansættelsesområdet
Det er fortsat KTO's opfattelse, at den foreslåede udvidelse af de (amts)kommunale medarbejderes nuværende ansættelsesområder - både for overenskomstansatte og tjenestemandsansatte - er særdeles indgribende.

De ansatte følger opgaven
For de (amts)kommunalt ansatte er det helt afgørende, at de også efter den 1. januar 2007 har en beskæftigelsesgaranti.

KTO finder det derfor stærkt bekymrende, når der ikke i udkastet til procedureloven er et sådant tilsagn. KTO skal på det kraftigste opfordre til, at der i procedureloven indsættes en bemærkning om, at evt. tilpasninger i den samlede arbejdsstyrke vil ske ved naturlig afgang.

Medinddragelse og medindflydelse
KTO finder det principielt positivt, at der løbende sker en inddragelse af MED-udvalg og samarbejdsudvalg i forbindelse med strukturreformen. En sådan inddragelse af medarbejderne er en afgørende forudsætning for en succesfuld gennemførelse af og medarbejdernes konstruktive medvirken til reformens gennemførelse.

KTO tager imidlertid afstand fra, at de forvaltningsretlige beskyttelsesregler, herunder partshøring, sættes ud af funktion i en proces, som har så vidtrækkende og afgørende konsekvenser for de ansattes fremtidige placering. Regeringens ønske om at gennemføre reformen så hurtigt som muligt må ikke ske på bekostning af helt grundlæggende retsgarantier.

KTO er ikke enig i, at fortrolighed omkring drøftelser om overførsel af personale vil medvirke til en smidig proces. En lukket proces omkring dette spørgsmål vil efter KTO's opfattelse medvirke til at skabe utryghed omkring processen. KTO skal derfor anbefale, at der gives mulighed for så stor åbenhed som muligt omkring disse drøftelser om overførsel af personale.

Særligt om pension til tjenestemænd
KTO har i høringssvaret vedr. skatteforvaltningsloven peget på, at der er en række uløste problemstillinger vedr. tjenestemænds pension ved opgaveoverførsler til staten fra det (amts)kommunale område. KTO skal derfor henvise hertil.

Opgaveoverførsler til regionerne
KTO skal foreslå, at det præciseres, at regionerne indtræder som part i de relevante regulativer, vedtægter, aftaler og overenskomster, der forud for 1. januar 2007 gælder for de ansatte indenfor Amtsrådsforeningens forhandlingsområde. En sådan løsning vil efter KTO's opfattelse være i overensstemmelse med den danske aftalemodel og ske med respekt for de løn- og ansættelsesvilkår, som er aftalt mellem de forhandlingsberettigede organisationer og Amtsrådsforeningen.

Det er KTO's opfattelse, at der er identitet mellem amterne og regionerne i forhold til virksomhedsoverdragelseslovens bestemmelser. Det har som konsekvens, at regionerne med henvisning til virksomhedsoverdragelseslovens § 4 a ikke kan give meddelelse om, at man ikke tiltræder overenskomsterne på Amtsrådsforeningens område. KTO skal foreslå, at dette præciseres i lovbemærkningerne.

 

2. Kommuneinddelingsloven

Identitet mellem ophørende og nye kommuner
Det er KTO's opfattelse, at der er identitet mellem de ophørende kommuner og den nye kommune. Det har som konsekvens, at de nye kommuner med henvisning til virksomhedsoverdragelseslovens § 4 a ikke kan give meddelelse om, at man ikke tiltræder overenskomsterne på KL's område.

KTO forudsætter således, at samtlige kollektive aftaler og overenskomster aftalt mellem KL på vegne af de ophørende kommuner og de forhandlingsberettigede organisationer samt kollektive aftaler indgået mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation videreføres hos de nye kommuner, og at der alene kan ske frigørelse efter de gældende arbejdsretlige regler herom.

KTO skal derfor foreslå, at det præciseres i bemærkningerne, at bestemmelsen i § 38 om indtræden i rettigheder og pligter også omfatter kollektive aftaler og overenskomster m.v. med den konsekvens, at virksomhedsoverdragelseslovens § 4a ikke finder anvendelse, da der er identitet mellem de ophørende og de nye kommuner.

Høringssvarene kan ligeledes findes på KTO´s hjemmeside .

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Helle Basse