Strukturreform - orientering fra arbejdsgruppen om afklaring af ansættelsesvilkår

10. januar 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 9.02.01-16
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
10. januar 2005

Vedr.: Strukturreform - orientering fra arbejdsgruppen om afklaring af ansættelsesvilkår

Medlemsorganisationerne er tidligere, den 11. august 2004, blevet orienteret om, at de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO har nedsat en arbejdsgruppe om afklaring af ansættelsesvilkår i forbindelse med strukturreformen. Af kommissoriet for arbejdsgruppen fremgik, at arbejdsgruppen skal afklare løn- og ansættelsesvilkår i relation til en række emner, blandt andet afklaring af generelle løn- og ansættelsesvilkår og afklaring af forhold omkring ansættelsesområder og ansættelsesbreve

Arbejdsgruppen har nu udarbejdet vedlagte med bilag om 2 juridiske problemstillinger, henholdsvis og .

Notatet om virksomhedsoverdragelsesloven indeholder en meget kortfattet beskrivelse af hovedkonsekvenserne af, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse i forbindelse med strukturreformen. Formålet med notatet er alene at give et overblik over virksomhedsoverdragelsesloven.

Af notatet om ansættelsesområder og ansættelsesbreve fremgår blandt andet, at KTO og de (amts)kommunale arbejdsgivere er enige om, at der består en forpligtelse til at udstede nye ansættelsesbreve eller give et tillæg til det eksisterende ansættelsesbrev, når der som led i strukturreformen sker et skifte i arbejdsgiverens identitet og/eller en udvidelse af og/eller en udvidelse af ansættelsesområdet. Det gælder både overenskomstansatte og tjenestemænd.

Udstedelse af et nyt ansættelsesbrev/tillæg til ansættelsesbrevet indebærer ikke, at den ansatte samtidig har pligt til at gøre tjeneste et andet sted eller tåle ændringer i arbejdsopgaverne. Hvis der som led i strukturreformen skal ske sådanne ændringer, skal det varsles efter de almindelige arbejdsretlige og funktionærretlige regler. Det betyder, at der afhængig af den konkrete ændrings karakter skal gives et passende varsel, og hvis der er tale om en væsentlig vilkårsændring et varsel svarende til den pågældendes individuelle opsigelsesvarsel, jf. i øvrigt overenskomsternes bestemmelser om opsigelse.

KTO har i arbejdsgruppens drøftelser i efteråret 2004 presset på for at få en drøftelse af nye tryghedsbestemmelser i forbindelse med strukturreformen. De (amts)kommunale arbejdsgivere har afvist dette og i stedet henvist til, at nye tiltag må drøftes i forbindelse med OK-05.

Ved OK-05 har KTO som bekendt rejst et forbeholdskrav om strukturreformen. Forslag til nye tryghedsbestemmelser indgår i kravet, som p.t. drøftes med de (amts)kommunale arbejdsgivere i forbindelse med OK-05.

Arbejdsgruppen om afklaring af ansættelsesvilkår vil efter OK-05 fortsætte arbejdet i henhold til kommissoriet.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Helle Basseorienteringsbrevvirksomhedsoverdragelsesloven ansættelsesområder/ ansættelsesbreve