KTO fik medhold i sag om afskedigelse af åremålsansat efter det første år af åremålsperioden

27. januar 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.14-08
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
27. januar 2005

Vedr.: KTO fik medhold i sag om afskedigelse af åremålsansat efter det første år af åremålsperioden

KTO's medlemsorganisationer er tidligere den 30. oktober 2003 blevet orienteret om en verserende sag om afskedigelse af en åremålsansat tjenestemand efter det første år af åremålsperioden.

KTO har nu fået rettens ord for, at uansøgt afsked af en åremålsansat efter 1 år ikke kan foretages, medmindre vilkårene herfor er aftalt med den forhandlingsberettigede organisation inden for de rammer, som fremgår af bestemmelsen i rammeaftalen om åremålsansættelsen.

Den Kommunale Tjenestemandsret fastslår samtidig, at Ryslinge Kommune begik et brud på rammeaftalen om åremålsansættelse, da den afskedigede den åremålsansatte tjenestemand uden, at en sådan aftale forelå.

fra Den Kommunale Tjenestemandsret vedlægges til orientering.Dommen

Sagens baggrund
Sagen vedrører § 9, stk. 5 i rammeaftalen om åremålsansættelse, som vedrører uansøgt afsked af andre årsager end sygdom eller tjenesteforseelse efter det første år af åremåls-perioden. Bestemmelsen fastslår, at uansøgt afsked i øvrigt kun kan ske, hvis der indgås aftale om vilkårene for afskedigelsen med den forhandlingsberettigede organisation. Vilkårene kan aftales inden for en økonomisk ramme, der begrænses af åremålsansættelsens udløbsperiode, dog maksimalt svarende til 3 års løn.

I den konkrete sag afskedigede Ryslinge Kommune den åremålsansatte tjenestemænd på trods af, at der ikke med den forhandlingsberettigede organisation kunne indgås en aftale om vilkårene for afskedigelsen.

KTO's påstand i sagen var, at KL og Ryslinge Kommune skulle anerkende, at Ryslinge Kommune handlede i strid med og dermed begik et brud på § 9, stk. 5 i rammeaftalen om åremålsansættelse.

KL nedlagde i sagen selvstædig påstand om, at den forhandlingsberettigede organisation er forpligtet til at medvirke til at aftale vilkår efter åremålsaftalens § 9, stk. 5, når en kommune påtænker at afskedige en åremålsansat. KL påstod tillige, at hvis der ikke kan opnås enighed om vilkårene for afskedigelsen kan retten tage stilling til vilkårene for åremålsansættelsens ophør. Begge påstande blev afvist af Den Kommunale Tjenestemandsret.

Dommen
Dommen er principiel og har også betydning for åremålsansatte på overenskomstvilkår, hvor der gælder en tilsvarende bestemmelse om afsked efter det første år.

Dommen slår blandt andet fast, at der ikke er en aftalepligt for den forhandlingsberettigede organisation. Den forhandlingsberettigede organisation er ikke tvunget til at indgå aftale med kommunen, hvis der har været ført seriøse og reelle forhandlinger mellem parterne. Kommunen kan endvidere ikke indbringe sagen for Den Kommunale Tjenestemandsret eller en voldgift, hvis det ønskede aftaleresultat ikke kan opnås med den forhandlingsberettigede organisation.

Det fremgår således blandt andet af dommens præmisser, at § 9, stk. 5, i rammeaftalen om åremålsansættelse

"……såvel efter sin ordlyd som efter sin tilblivelseshistorie naturligt forstås således, at en uansøgt afsked af en åremålsansat efter et år ikke kan foretages, medmindre vilkårene herfor er aftalt med den forhandlingsberettigede organisation inden for de rammer, som fremgår af bestemmelsen.

En sådan aftale forelå ikke, da Ryslinge Kommune den 30. oktober 2002 skred til afskedigelse af Flemming Röttig, uden at dette kan bebrejdes den forhandlingsberettigede organisation, og kommunen handlede dermed i strid med rammeaftalens § 9, stk. 5.

Der kan ikke af denne bestemmelse udledes en generel pligt for en forhandlingsberettiget organisation til at indgå aftale om afskedigelsesvilkårene, såfremt enighed ikke kan opnås inden for bestemmelsens økonomiske rammer, og en sådan uenighed kan ikke anses for en retstvist omfattet af retstvistaftalen af 17. januar 1991."

Dommen er en deldom. Der udestår fortsat afgørelse af KTO's påstand om bod. KTO vil nu drøfte dette spørgsmål nærmere med advokaten i sagen.

Eventuelle spørgsmål vedrørende sagen kan rettes til Helle Basse på tlf. 33 47 06 25.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Helle Basse