Åremålsansættelse - forligsmæssig afslutning af sag ved Den Kommunale Tjenestemandsret og mæglingsmøde om fortolkning af rammeaftalens § 9, stk. 5, 2. pkt.

6. april 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.14-8/5.0214-4
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0621

6. april 2005

 

Vedr.: Åremålsansættelse - forligsmæssig afslutning af sag ved Den Kommunale Tjenestemandsret og mæglingsmøde om fortolkning af rammeaftalens § 9, stk. 5, 2. pkt.

 

Forligsmæssig afslutning af sag ved Den Kommunale Tjenestemandsret

KTO’s medlemsorganisationer blev i et brev af 27. januar 2005 orienteret om Den Kommunale Tjenestemandsret dom om, at uansøgt afsked af en åremålsansat efter 1 år ikke kan foretages, medmindre vilkårene herfor er aftalt med den forhandlingsberettigede organisation inden for de rammer, som fremgår af bestemmelsen i rammeaftalen om åremålsansættelsen. Dommen er en deldom, og tager ikke stilling til det økonomiske opgør som følge af det begåede brud på rammeaftalen.

Til orientering kan det oplyses, at der på et møde mellem KL, DJØF og KTO er opnået enighed om en forligsmæssig afslutning af den konkrete sag. Den forligsmæssige afslutning indebærer, at KTO hæver den resterende del af sagen ved Den Kommunale Tjenestemandsret.

Mæglingsmøde om fortolkning af rammeaftalens § 9, stk. 5, 2. pkt.

Der har på KL’s foranledning været afholdt et mæglingsmøde med KTO om en principiel uenighed om fortolkning af rammeaftalens § 9, stk. 5, 2. pkt. § 9, stk. 5, omhandler uansøgt afsked efter det første år af åremålsperioden og hele bestemmelsen lyder således:

”I andre tilfælde end de der nævnes i stk. 3 og 4, kan uansøgt afsked i øvrigt kun ske, hvis der indgås aftale om vilkårene for afskedigelsen med den forhandlingsberettigede organisation. Vilkårene kan aftales inden for en økonomisk ramme, der begrænses af åremålsansættelsens udløbsperiode, dog maksimalt svarende til 3 års løn.”

Mæglingsmødet vedrørte således spørgsmålet om den økonomiske ramme inden for hvilken, vilkårene kan forhandles.

Det er KL’s opfattelse, at § 9, stk. 5, 2. pkt. skal forstås således, at fratrædelsesbeløbet, jf. § 6 i rammeaftale om åremålsansættelse ikke indgår i opgørelsen af den økonomiske ramme.

Det er KTO’s opfattelse, at § 9, stk. 5, 2. pkt. skal fortolkes således, at en aftale om vilkår for afskedigelse af en åremålsansat kan forhandles inden for en økonomisk ramme, der begrænses af antal resterende måneder i åremålsperioden tillagt fratrædelsesgodtgørelsen, dog således at den økonomiske ramme maksimalt kan svare til 36 måneders løn.

Der kunne på mæglingsmødet ikke opnås enighed om fortolkning af § 9, stk. 5, 2. pkt.

KL har taget forbehold for at videreføre sagen i henhold til retstvistaftalen.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Helle Basse