Udbetaling af lønstigninger

11. april 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 7.04-05
JH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0611

11. april 2005

 

Vedr.: Udbetaling af lønstigninger

 

KTO meddelte ved skrivelse af 28. februar 2005, ”at lønstigninger som følge af løntrins-projektet tidligst kan frigøres med lønudbetalingen ultimo april 2005, idet skæringsdato-en for denne lønkørsel ifølge det oplyste er den 18. april 2005. Skæringsdato for lønkør-sel i den efterfølgende måned er oplyst den 19. maj 2005. Det er endvidere en betingelse for udbetalingen, at den enkelte overenskomst/aftale eller godkendt protokollat om løn-trinsprojektet er den lønanvisende myndighed (amtet(kommune/institution) i hænde”.

KTO er imidlertid netop blevet gjort opmærksom på, at ovennævnte ikke er korrekt. Im-plementeringen af løntrinsprojektet fordrer en omkodning af løntrin mv. således, at æn-dringer, der er aftalt inden den 18. april 2005 i den enkelte overenskomst eller ved god-kendt protokollat, først får konsekvens i forbindelse med lønudbetalingen ultimo maj. Tilsvarende vil ændringerne, der er aftalt inden 19. maj 2005, først få effekt i forbindelse med lønudbetalingerne i ultimo juni.

Ovenstående meddelelse i KTO’s skrivelse af 28. februar 2005 skyldes et kommunikationssvigt mellem KTO og KL, hvilket KTO beklager.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst