Videreførelse af anciennitet ved ansøgt stillingsskift indenfor Bornholms Regionskommunes ansættelsesområde

11. april 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO´s medlemsorganisationer

J.nr.: 5.10.01-4/4.10.03-3/1
LF
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
11. april 2005

Vedr.: Videreførelse af anciennitet ved ansøgt stillingsskift indenfor Bornholms Regionskommunes ansættelsesområde

KTO skal hermed orientere medlemsorganisationerne om, at KTO den 6. april 2005 har sendt vedlagte , vedrørende anciennitet ved ansøgt stillingsskift inden for regionskommunens ansættelsesområde.brev til Bornholms Regionskommune

Baggrund
Regionskommunen har tidligere udsendt en informationsskrivelse ”Personalenyt” dateret den 8. november 2004, der bl.a. omhandlede overenskomstansatte, der efter stillingsopslag har søgt og fået en stilling i en anden af regionskommunens virksomheder. Her fremgik det bl.a.:

”Da virksomhederne i regionskommunen er selvstændige enheder med egen ledelse, eget budget og selvstændig kompetence på personaleområdet vil en overenskomstansat medarbejders skift til en anden virksomhed efter regionskommunens opfattelse blive betragtet som en nyansættelse.”

Regionskommunen anførte videre at:

”Optjent anciennitet i henhold til funktionærlovens §§ 2, 2a, 2b og 8 afbrydes. Det er således ansættelsesdatoen i den nye virksomhed, der lægges til grund ved beregningen af opsigelsesancienniteten jf. funktionærlovens § 2 og ved afgørelsen af om den pågældende medarbejder, er berettiget til fratrædelsesgodtgørelse jf. funktionærlovens § 2a. Det er ligeledes ansættelsesdatoen i den nye virksomhed, der er afgørende for, om medarbejderen er omfattet af bestemmelsen om urimelig afskedigelse i funktionærlovens § 2b og § 8, der vedrører efterløn ved dødsfald”.

KTO var umiddelbart uenig i Bornholm Regionskommunes retningslinier, men da regionskommunen efterfølgende oplyste, at man havde trukket ”Personalenyt” fra 8. november 2004 tilbage og at man snarest ville udsende en ny information om emnet, afventede KTO derfor sagens videre forløb.

Nye retningslinier fra Bornholms Regionskommune
Den 10. marts 2005 modtog KTO ”Personalenyt” dateret den 30. december 2004 fra regionskommunen, der samtidig meddelte, at informationsskrivelsen ville blive lagt ud på regionskommunens intranet.

, som er vedlagt denne organisationsudsendelse, angår information om de ansættelsesretlige forhold:Personalenyt fra den 30. december 2004

  • for medarbejdere ved nyansættelser i regionskommunen,
  • ved ansættelse af medarbejdere, der i forvejen er ansat i regionskommunen, og
  • ved overførsel af medarbejdere mellem virksomheder.

Som en væsentlig ændring i forhold til regionskommunens tidligere udmelding i ”Perso-nalenyt” fra 8. november 2004 fremgår det nu for så vidt angår ansættelse af en medarbejder, der i forvejen er ansat i regionskommunen, at:

”Ansættelsesancienniteten efter funktionærloven/overenskomstens bestemmelser bevares uændret i den nye stilling. Det vil sige, at medarbejderen tager tidligere optjent ansættelsesanciennitet med ved ansættelsen”. Det fremgår ligeledes, at det er en betingelse, at medarbejderen efter ansøgt stillingsskift ”er omfattet af samme overenskomst som pågældende hidtil har været omfattet af, dog i en anden virksomhed”.

Det fremgår af informationsskrivelsen, at informationen erstatter den tidligere information fra den 8. november 2004 og er arbejdsgrundlaget fra dato for udsendelse over Dragenettet.

Regionskommunen har supplerende mundtligt oplyst til KTO, at informationsskrivelsen er et personalepolitisk tiltag med fremadrettet virkning.

KTO´s brev Bornholms Regionskommune
Det fremgår af brevet, at KTO tager regionskommunens nye informationsskrivelse vedrørende videreførelse af anciennitet ved ansøgt stillingsskift til efterretning for så vidt angår den fremadrettede del.

Derimod præciserer KTO, at man finder det kritisabelt og problematisk, at regionskommunen ikke ønsker at lade bestemmelserne få tilbagevirkende kraft. Det kan således ikke udelukkes at medarbejdere, der tidligere efter ansøgning har skiftet stillingen inden for regionskommunen, ikke har fået spørgsmålet om videreførelse af anciennitet behandlet på et juridisk korrekt grundlag.

KTO tager i brevet forbehold for at rejse eventuelle sager vedrørende anciennitetsspørgsmålet for perioden fra regionskommunens oprettelse og frem til de nye bestemmelsers ikrafttræden. Eventuelle konkrete sager, der vedrører dette tidsrum, vil i givet fald vil blive rejst af den enkelte medlemsorganisation overfor regionskommunen.

KTO skal derfor henlede medlemsorganisationernes opmærksomhed på, at der kan være medlemmer ansat indenfor Bornholms Regionskommunes ansættelsesområde, som ikke har fået spørgsmålet om videreførelse af anciennitet behandlet på et juridisk korrekt grundlag.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Lisbeth Færch