Familieplejeres ferieretlige stilling

24. maj 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.10.01-04
heb
Direkte tlf.nr.: 3347 0627
24. maj 2005

Vedr.: Familieplejeres ferieretlige stilling

Medlemsorganisationerne er tidligere via aktuelle sager blevet orienteret om en verserende voldgiftssag, som KTO havde anlagt mod KL, om visse familieplejeres ferieretlige stilling.

KTO’s påstand i sagen var, at KL blandt andet skal anerkende, at ansatte familieplejere er omfattet af den til enhver tid mellem parterne gældende ferieaftale, indtil eventuel anden aftale indgås. KL har påstået frifindelse samt, at KTO skal anerkende, at familieplejere, der aflønnes med vederlag pr. barn pr. døgn, det pågældende barn er i pleje, ikke er omfattet af den fælles kommunale ferieaftale.

Der er nu afsagt opmandskendelse i sagen, som dels frifinder KL, dels bestemmer, at KTO skal anerkende, at familieplejere, der aflønnes med vederlag pr. barn pr. døgn, det pågældende barn er i pleje, ikke er omfattet af omhandlede ferieaftale.

Opmændene har angiveligt lagt afgørende vægt på, om omhandlede familieplejere efter ferieaftalens ordlyd og parternes forudsætninger ved dens indgåelse kan anses som ”ansatte”. Det er således ikke iflg. opmændene afgørende, hvordan disse familieplejere er stillet i henhold til lovgivningen, herunder ferieloven.

Opmændene finder – efter det anførte om baggrunden for indgåelsen af ferieaftalen og efter karakteren af plejeaftalerne og forholdet mellem den enkelte familieplejer og vedkommende kommune(r) – at familieplejerne ikke kan anses for ”ansatte” i ferieaftalens forstand.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henning Bickham