Underskrevet aftale om TR/SU samt tilhørende protokollater

30. maj 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.04.06-01
AHN
Direkte tlf.nr.: 3347 0615

30. maj 2005

 

Vedr.: Underskrevet aftale om TR/SU samt tilhørende protokollater

 

Som følge af OK-05 er der i ”Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejds-udvalg” (TR/SU-aftalen) og de tilhørende protokollater gennemført en række forbedringer og ajourføringer.

I medfør heraf fremsendes hermed kopi af samt følgende protokollater:den underskrevne TR/SU-aftale

a) Protokollat om bidrag til AKUT-fonden

b) Vedtægter for AKUT-fonden

c) Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

d) Protokollat vedrørende vilkår for (fælles)tillidsrepræsentanters tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse

e) Aflønning af tillidsrepræsentanter

f) Protokollat om TR-beskyttelse ved hvervets ophør i forbindelse med strukturreformen

g) Protokollat om arbejdsbetinget stress

Forbedringerne omfatter bl.a. følgende:

Protokollat om TR-beskyttelse ved hvervets ophør i forbindelse med strukturreformen (jf. pkt. f)

Tillidsrepræsentanter, der ufrivilligt ophører med hvervet som følge af strukturreformen, bibeholder deres beskyttelse i et år efter fratrædelse som tillidsrepræsentant. Aftalen er tidsbegrænset og gælder i perioden 1. januar 2007 – 31. december 2007.

Godtgørelse til tjenestemandsansatte tillidsrepræsentanter m.fl., der afskediges uden at der foreligger tvingende årsager (aftalens § 12, stk. 6)

Pr. 1. april 2005 ydes tjenestemandsansatte samme godtgørelse som i overenskomsten for tilsvarende personalegruppe.

Desuden er det sikret, at der for grupper, som i deres overenskomster ikke har godtgørelsesbestemmelser i tilfælde af usaglig afskedigelse, ydes en godtgørelse, fastsat i henhold til sædvanlige kommunale afskedigelsesnævnsbestemmelser.

Forbedret AKUT regulering (jf. pkt. a)

AKUT-bidraget pr. ATP-pligtig arbejdstime reguleres i aftaleperioden fra 26,7 øre til 29,2 øre.

Implementering af EU-direktiv om Information og Høring (aftalens § 16, stk. 6 – 8 samt ny § 29)

EU-direktiv om information og høring er implementeret i TR/SU-aftalen. Ændringerne indebærer øget medindflydelse.

For det første er der sikret en forhandlingspligt mellem medarbejdernes repræsentanter i samarbejdsudvalget og kommunalbestyrelsen/amtsrådet inden der træffes beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene.

For det andet indføres udvidede sanktionsmuligheder ved manglende overholdelse af bestemmelserne om information og høring med mulighed for at idømme en godtgørelse.

Desuden er det sikret, at tillidsrepræsentanter for grupper, der ikke direkte er repræsenteret i samarbejdsudvalget, kan deltage i forhandlinger om væsentlige ændringer i arbejdsforhold.

Implementering af den europæiske aftale om stress (jf. aftalens § 17, stk. 3 samt pkt. g)

Parterne har implementeret den europæiske aftale stress. Med aftalen er det fastlagt, at der i de enkelte samarbejdsudvalg skal aftales retningslinier for arbejdspladsens samlede indsats mod arbejdsbetinget stress.

Desuden gennemføres i regi af Det Personalepolitiske Forum en særligt prioriteret indsats med henblik på at styrke arbejdet i amter og kommuner med at opfange og håndtere arbejdsbetinget stress.

I forlængelse af projektets afslutning skal der optages forhandling mellem parterne om, hvilke initiativer, der skal igangsættes på de kommunale og regionale arbejdspladser for at forebygge og reducere arbejdsbetinget stress.

Desuden er der foretaget følgende præciseringer og ajourføringer:

  • Præcisering af forskellen mellem regler og retningslinjer (aftalens § 17, stk. 2)
  • Omlægning af AKUT-beregningerne (jf. pkt. b)
  • Den hidtidige hjemmel til aflønning af tillidsrepræsentanter er tilknyttet denne aftale (jf. pkt. e)
  • Præcisering af den gældende forhandlingsret for organisationerne til at forhandle TR-vilkår (jf. pkt. d)
  • Tillidsrepræsentanter har ret til oplysninger om godkendt over- og merarbejde (aftalens § 2, stk. 4)
  • Ajourføring af paragrafhenvisninger i ’Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering, (jf. pkt. c). Protokollatets indhold er i øvrigt uændret.

 

Aftalen og protokollaterne kan også downloades på KTO’s hjemmeside www.kto.dk.

KTO udgiver desuden en kommenteret TR/SU-aftale med bilag.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Allan Hauge Nielsen