Til KFF: Underskrevet aftale om TR/SU i Københavns Kommune samt tilhørende protokollater

1. juni 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.04.06-01
AHN
Direkte tlf.nr.: 3347 0615

1. juni 2005

 

Vedr.: Underskrevet aftale om TR/SU i Københavns Kommune samt tilhørende protokollater

 

Som følge af OK-05 er der i ”Aftale om tillidsrepræsentanter, sam¬arbejde og samarbejds-udvalg i Københavns Kommune” (TR/SU-aftalen i KBH) gennemført de samme forbed-ringer og ajourføringer som i TR/SU-aftalen på KL og Amtsrådsforeningens område.

I medfør heraf fremsendes hermed kopi af samt følgende protokollater:den underskrevne TR/SU-aftale i Københavns Kommune

Bilag 1: Protokollat vedr. tjenestefrihed og bidrag til tillidsrepræsentantuddannelse

Bilag 2: Protokollat vedrørende vilkår for (fælles)tillidsrepræsentanters tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse

Bilag 3: Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Bilag 4: Aflønning af tillidsrepræsentanter

Bilag 5: Protokollat om TR-beskyttelse ved hvervets ophør i forbindelse med strukturre-formen

Bilag 6: Protokollat om arbejdsbetinget stress

Bilag 7: Oversigt over rammeaftaler, der udfyldes i hovedsamarbejdsudvalget.

Forbedringerne omfatter bl.a. følgende:

Protokollat om TR-beskyttelse ved hvervets ophør i forbindelse med strukturreformen (jf. bilag 5)

Tillidsrepræsentanter, der ufrivilligt ophører med hvervet som følge af strukturreformen, bibeholder deres beskyttelse i et år efter fratrædelse som tillidsrepræsentant. Aftalen er tidsbegrænset og gælder i perioden 1. januar 2007 – 31. december 2007.

TR-beskyttelse af medarbejderrepræsentanter, der ikke er tillidsrepræsentanter (jf. afta-lens § 20, stk. 8).

Pr. 1. april 2005 er alle samarbejdsudvalgsmedlemmer, der ikke er tillidsrepræsentanter beskyttet mod afskedigelse på samme måde som tillidsrepræsentanter”.

Godtgørelse til tjenestemandsansatte tillidsrepræsentanter m.fl., der afskediges uden at der foreligger tvingende årsager (jf. aftalens § 12, stk. 7)

Pr. 1. april 2005 ydes tjenestemandsansatte samme godtgørelse som i overenskomsten for tilsvarende personalegruppe.

Desuden er det sikret, at der for grupper, som i deres overenskomster ikke har godtgørelses-bestemmelser i tilfælde af usaglig afskedigelse, ydes en godtgørelse, fastsat i henhold til sædvanlige kommunale afskedigelsesnævnsbestemmelser.

Forbedret UTK-bidrag (jf. bilag 1)

UTK-bidraget reguleres i aftaleperioden proportionalt med reguleringen af AKUT-bidraget på KL og Amtsrådsforeningens område.

Implementering af EU-direktiv om Information og Høring (jf. aftalens § 16, stk. 5 – 7 samt ny § 30)

EU-direktiv om information og høring er implementeret i TR/SU-aftalen i Københavns Kommune. Ændringerne indebærer øget medindflydelse.

For det første er der sikret en forhandlingspligt mellem medarbejdernes repræsentanter i samarbejdsudvalget og kommunalbestyrelsen/amtsrådet inden der træffes beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene.

For det andet indføres udvidede sanktionsmuligheder ved manglende overholdelse af bestemmelserne om information og høring med mulighed for at idømme en godtgørelse.

Desuden er det sikret, at tillidsrepræsentanter for grupper, der ikke direkte er repræsenteret i samarbejdsudvalget, kan deltage i forhandlinger om væsentlige ændringer i arbejdsforhold.

Implementering af den europæiske aftale om stress (jf. aftalens § 17, stk. 6 samt bilag 6)

Parterne har implementeret den europæiske aftale om stress. Med aftalen er det fastlagt, at der i de enkelte samarbejdsudvalg skal aftales retningslinier for arbejdspladsens samlede indsats mod arbejdsbetinget stress.

Desuden gennemføres i regi af Det Personalepolitiske Forum en særligt prioriteret indsats med henblik på at styrke arbejdet i amter og kommuner med at opfange og håndtere arbejdsbetinget stress.

I forlængelse af projektets afslutning skal der optages forhandling mellem parterne om, hvilke initiativer, der skal igangsættes på de kommunale og regionale arbejdspladser for at forebygge og reducere arbejdsbetinget stress.

Desuden er der foretaget følgende præciseringer og ajourføringer:

  • Præcisering af forskellen mellem regler og retningslinjer (jf. aftalens § 17, stk. 5)
  • Den hidtidige hjemmel til aflønning af tillidsrepræsentanter er tilknyttet denne aftale (jf. bilag 4)
  • Præcisering af den gældende forhandlingsret for organisationerne til at forhandle TR-vilkår (jf. bilag 2)
  • Tillidsrepræsentanter har ret til oplysninger om godkendt over- og merarbejde (jf. aftalens § 2, stk. 4)
  • Ajourføring af paragrafhenvisninger i ’Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering, (jf. bilag 3). Protokollatets indhold er i øvrigt uændret.

Desuden er der i § 16 tilføjet et nyt stk. 3:

”Såfremt der påtænkes væsentlige ændringer i udligningsordningen vedr. udgifter til barsels- og adoptionsorlov, skal forslag herom forlods drøftes i hovedsamarbejdsudvalget, jf. udligningsaftalens § 6, stk. 3.”

Denne tilføjelse skyldes, at Københavns Kommune i forvejen har etableret en barselsudligningsordning. På KL og ARF’s område er opgaven med at etablere udligningsordninger tillagt de midlertidige tværgående samarbejdsudvalg. Tilføjelsen er derfor ikke med i TR/SU-aftalen på KL/ARF-området.

 

Aftalen og protokollaterne kan også downloades på KTO’s hjemmeside www.kto.dk.

KTO udgiver desuden en kommenteret TR/SU-aftale i Københavns Kommune med bilag.

 

Med venlig hilsen

Allan Hauge Nielsen