Arbejdsrettens dom af 30. maj 2005 om identitet ved dannelsen af Bornholms Regionskommune

10. juni 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 4.10.03-3/1 9.02.02-3
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
10. juni 2005

Vedr.: Arbejdsrettens dom af 30. maj 2005 om identitet ved dannelsen af Bornholms Regionskommune

Arbejdsretten har den 30. maj 2005 afsagt vedlagte i en sag anlagt af LO på vegne af FOA mod KL for Bornholms Regionskommune. Sagen angår, hvorvidt Bornholms Regionskommune, som blev oprettet den 1. januar 2003, ved sammenlægningen af de bornholmske kommuner og Bornholms Amtskommune, var berettiget til ensidigt at frasige sig to overenskomster indgået mellem FOA og Amtsrådsforeningen.dom

I forbindelse med dannelsen af Bornholms Regionskommune var det KTO’s opfattelse, at der var identitet mellem de ophørende kommuner og regionskommunen med den konsekvens, at regionskommunen ikke i medfør af virksomhedsoverdragelseslovens § 4 a ensidigt kunne frasige sig overenskomsten. KTO’s synspunkt fremgår blandt andet af et referat dateret 2. april 2003 om ”spørgsmål af generel og tværgående karakter vedr. aftale- og overenskomstforhold for Bornholms Regionskommune”. Referatet blev udsendt til medlemsorganisationerne den 21. maj 2003. Sagen er således en prøvelse af dette synspunkt.

Arbejdsretten fastslår i dommen, at regionskommunen ikke har været afskåret fra ensidigt at frasige sig overenskomsten. Der lægges i dommen blandt andet vægt på, at regions-kommunens ønske om, at det enkelte område alene dækkes af én overenskomst er saglig velbegrundet.

Dommen forholder sig til 2 lovbestemmelser i loven om sammenlægning af de bornholmske kommuner, henholdsvis bestemmelsen i lovens § 30 om, at virksomhedsover-dragelsesloven finder anvendelse og bestemmelsen i § 3 om, at den nye kommune indtræder i samtlige rettigheder og pligter i de ophørende kommuner. Tilsvarende bestemmelser indgår i lovgrundlaget for kommunalreformen, fx procedureloven. Dommen har derfor også konsekvenser i forhold til kommunalreformen.

FOA og LO drøfter p.t. med advokaten dommens nærmere konsekvenser og rækkevidde. Dommen drøftes endvidere i KTO’s forhandlingsudvalg.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Helle Basse