Ændringer og forbedringer af KTO’s hjemmeside

15. juni 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 2.05.01
AHN
Direkte tlf.nr.: 3347 0615

15. juni 2005

 

Vedr.:  Ændringer og forbedringer af KTO’s hjemmeside

 

KTO’s hjemmeside er nu blevet revideret og forbedret på følgende områder, jf. topbaren:

  • Generelle aftaler
  • Kommunalreform (strukturreform)
  • TR/MED lokalt

Herved skulle det forhåbentligt være lettere at finde de relevante oplysninger, der findes på disse sider. Selve opbygningen af hjemmesiden er uændret.

Vedr. Generelle aftaler:

Aftalerne er nu grupperet i følgende hovedafsnit:

1. Lønaftaler

2. Arbejdstid, ferie og ulempetillæg

3. Tjenestemænd

4. Pensionsspørgsmål og fratrædelsesgodtgørelse

5. Personalepolitiske aftaler

6. Tillidsrepræsentant- & samarbejdsregler

7. Ansættelsesvilkår generelt

8. Elever

9. Kommunalreform

Samtidig er tekstomtalen, der er knytter sig til de enkelte afsnit forkortet og revideret i overensstemmelse med de ændringer, der er aftalt i forbindelse med OK-05.

Opmærksomheden henledes på, at langt fra alle nye og reviderede KTO-aftaler er under-skrevet endnu. De vil blive lagt ud og erstatte de gamle aftaler i den rækkefølge, de udsendes til medlemsorganisationerne. Indtil da er det de gamle aftaler, der linkes til.

En særlig oversigt over de nye KTO-aftaler, der er udsendt, kan findes via et link både på forsiden af hjemmesiden og på oversigtssiden vedr. de generelle aftaler.

Specielt af interesse for de organisationer, der via egne hjemmesider linker direkte til KTO-aftalerne, indebærer ændringer i nummereringen af aftalerne, at stien til aftalerne skal ændres. Fra KTO’s side vil vi derfor fremover varsle medlemsorganisationerne næste gang vi ændrer navngivning og placering af aftalerne. Sammen med varslingen vil der blive medsendt en oversigt over ændringerne.

Vedr. Kommunalreform (strukturreform):

I topbaren findes som hidtil følgende underopdeling:

  • Personaleforhold
  • Betænkning mv.
  • Links

Siden med ’betænkning mv.’ indeholder baggrundsmateriale, og siden med ’Links’ indeholder opdaterede links til relevante hjemmesider, hvor man kan finde flere oplysninger i relation til kommunalreformen.

Siden med ’personaleforhold’ er blevet ændret væsentligt, dels som følge af ændringer ved OK-05, dels som følge af den lovgivningsmæssige proces.

Hertil kommer, at KTO via denne side nu også har sat fokus på tryghedsaftaler. I forhold til tilbagemeldingen fra landets borgmestre med besvarelse på KTO’s henvendelse er der under emnet ’strukturreform/personaleforhold’ vist en oversigt over besvarelserne. Denne oversigt vil løbende blive opdateret.

De tryghedsaftaler, der indgås, kan ligeledes downloades via denne side. Nye tryghedsaftaler lægges på hjemmesiden samme dag, KTO modtager dem sammen med svaret på henvendelsen til borgmestrene.

Det bemærkes i den forbindelse, at vi fra KTO’s side er ved et udarbejde et inspirations-materiale, som bl.a. indeholder idéer til hvad medarbejderrepræsentanterne i MED-/HSU- og MTSU-udvalgene kan bringe op i forhandlingerne om de lokale tryghedsaftaler mv. Dette materiale forventes fremsendt til medlemsorganisationerne i næste uge og vil desuden kunne downloades fra hjemmesiden.

Vedr. TR/MED lokalt:

Under dette emne findes følgende sider:

  • Budget og råderum
  • Lokale lønstatistikker
  • TR/MED/SU og FFU
  • Lokalt forhandlingssamarbejde

Disse sider er blevet redigeret som følge af ændringerne ved OK-05 og gjort mere læser-venlige.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Allan Hauge Nielsen