Løn- og prisskøn i KTO-forliget 2005

28. juni 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 9.01-02
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626

28. juni 2005

 

Vedr.: Løn- og prisskøn i KTO-forliget 2005

 

Ved indgåelsen af KTO-forliget blev der som beregningsforudsætninger anvendt en række skøn for henholdsvis lønudviklingen i den private sektor 2005, 2006 og 2007, samt for prisudviklingen i samme år.

Skønnene blev anvendt for at kunne vurdere værdien af forliget inklusiv udmøntningen fra reguleringsordningen, samt for at kunne vurdere, hvorvidt de aftalte generelle lønstigninger kunne sikre reallønsudviklingen.

Lønudviklingen i den private sektor

Lønskønnene fra ”Økonomisk redegørelse december 2004” lå til grund for OK-05-forhandlingerne. Såfremt lønudviklingen i den private sektor bliver lavere end antaget vil det alt andet lige medføre, at udmøntningen fra reguleringsordningen bliver mindre.

Finansministeriet offentliggjorde den 30. maj 2005 deres ”Økonomiske redegørelse maj 2005”. Med offentliggørelsen sænkede ministeriet deres lønudviklingsskøn for den private sektor.

Prognose for lønstigningstakten i den private sektor 2005 2006 2007
Økonomisk redegørelse december 2004 3,6 % 3,9 % (3,9 %)
Økonomisk redegørelse maj 2005 3,1 % 3,7 % (3,7 %)

Note: Der er ikke offentliggjort tal for 2007, men vurderingen for 2006 holdes uændret.

Udmøntningen fra reguleringsordningen

Udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. januar 2006 er aftalt (til 0,7 %), og vil derfor ikke blive påvirket af de ændrede skøn.

Udmøntningen pr. 1. oktober 2006 blev ved forligsindgåelsen skønnet til 1,23 %. Anvendes det nye lønskøn kan udmøntningen nu skønnes til ca. 0,85 %. Udmøntningen pr. 1. oktober 2007 blev skønnet til 0,70 % og kan nu skønnes til lidt over 0,5 %. Det vil sige, at reguleringsordningen nu skønnes at udmønte ca. 0,55 % mindre end ved forligsindgåelsen.

De samlede generelle lønstigninger, incl. trinprojektet og udmøntning fra reguleringsordningen, kan derfor skønnes at udgøre 5,09 % mod tidligere 5,64 % (5,64 - 0,55 = 5,09 %).

Prisudviklingen

Skønnene for forbrugerprisudviklingen fra ”Dansk økonomi, efteråret 2004” blev anvendt ved OK – 05 - forhandlingerne, hvor prognosen for den samlede prisudvikling for perioden kunne beregnes til ca. 5,6 %.

Det økonomiske råd (DØR) offentliggjorde den 31. maj 2005 deres nyeste ”Dansk økonomi, foråret 2005”. Med offentliggørelsen har de sænket lønskønnene i såvel 2005, 2006 som i 2007. Forbrugerprisudviklingen i aftaleperioden vurderes på baggrund af de nye tal at blive ca. 4,8 %.

Prognose for forbrugerprisudviklingen 2005 2006 2007
Dansk økonomi efteråret 2004 2,1 % 1,7 % 1,7 %
Dansk økonomi foråret 2005 1,7 % 1,6 % 1,4 %


Reallønsudviklingen i aftaleperioden

Ved forligsindgåelsen blev det skønnet at de generelle lønstigninger i KTO-forliget (5,64 %) sikrede reallønnen, idet prisudviklingen i forligsperioden blev skønnet til ca. 5,6 %.

På baggrund af DØR’s seneste rapport må det fortsat skønnes, at reallønnen er sikret, idet de generelle lønstigninger i KTO-forliget (5,09 %) skal sammenholdes med en forventet prisudvikling i aftaleperioden på ca. 4,8 %.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Vibeke Pedersen