Kommunal reform med tryghed for de ansatte

29. juni 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 9.02.01-22
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0614

29. juni 2005

 

Vedr.: Kommunal reform med tryghed for de ansatte

 

KL's formand har i rettet henvendelse til KTO's formand og orienteret om, at KL, på baggrund af KTO's henvendelse til borgmestrene med en opfordring om indgåelse af lokale tryghedsaftaler, har udsendt KL's holdning til KTO's henvendelse til borgmestrene.vedlagte brev af 23. juni 2005

KL oplyser, at baggrunden herfor er, at en række medlemskommuner har rettet henvendelse til KL og efterlyst KL's holdning til KTO's opfordring.

Af brevet fremgår bl.a., at KL finder, at KTO overfortolker anbefalingen fra regeringen, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre, herunder at der er forskel på retningslinier for tryghedsskabende foranstaltninger og en egentlig tryghedsgaranti. Desuden finder KL, at det på nuværende tidspunkt er forkert at indgå lokale aftaler om tryghedsgaranti.

KTO's formand har i (bilag: ) besvaret henvendelsen fra KL's formand. vedlagte brev af 29. juni 2005 inspirationsmateriale

Af besvarelsen fremgår, at:

  • Ansvaret for at etablere tryghedsskabende foranstaltninger i de enkelte kommuner, med regeringens aftale med Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om jobsikkerhed og tryghedsskabende foranstaltninger i forbindelse med kommunal-reformen, ligger i de enkelte kommuner, og at dette netop er baggrunden for KTO's henvendelse til landets borgmestre.

  • Hensigten med KTO's henvendelse er at skabe tryghed for de ansatte og hermed også skabe en fælles forståelse og motivation til at få gennemført kommunalreformen bedst muligt.

  • Af det inspirationsmateriale KTO har udsendt den 20. juni 2005 fremgår, at det ikke er afgørende efter hvilken procedure tryghedsaftalerne bliver aftalt efter. Det afgørende for KTO er, at der i den enkelte kommune/region tages en politisk drøftelse, og at der med en tryghedsaftale sendes et klart og tydeligt signal til de ansatte om, at eventuelle personaletilpasninger, som følge af kommunalreformen, søges gennemført ved naturlig afgang eller på anden måde, som skaber den nødvendige tryghed og opbakning blandt de ansatte til reformen.

  • Det ikke fra KTO's side har været hensigten at fremsætte "trusler" over for kommunerne. Som det tidligere er meddelt organisationerne, vil KTO på KTO's hjemmeside løbende ajourføre en liste over de kommuner og amter, som har svaret på KTO's henvendelse, herunder om kommunen har indgået en tryghedsaftale eller om kommunen har planer om dette.

For KTO er det vigtigt, at der nu - netop i denne situation, hvor det (amts)kommunale arbejdsmarked står overfor den største omstillingsproces i mange år - ikke skabes forvirring og usikkerhed lokalt. KTO's formandskab har derfor rettet en fornyet henvendelse til borgmestrene i landets primærkommuner, hvori er vedlagt formanden for KTO's svar på KL's henvendelse, samt det tidligere udsendte inspirationsmateriale vedrørende lokale tryghedsaftaler, således at eventuel usikkerhed og tvivl lokalt om indholdet og karakteren af KTO's tidligere brev fjernes. Kopi af KTO's brev til borgmestrene vedlægges til orientering.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Henrik Würtzenfeld