Forlig mellem Københavns Kommune og KTO om betaling af bod for manglende lønregulering i forbindelse med løntrinsprojektet

30. juni 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.03-02
AHN/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 06

30. juni 2005

 

Vedr.: Forlig mellem Københavns Kommune og KTO om betaling af bod for manglende lønregulering i forbindelse med løntrinsprojektet

 

På et mæglingsmøde d.d. har KTO og Københavns Kommune indgået forlig om betaling af en frivillig bod for brud på KTO-forligets pkt. 8 - manglende lønregulering som følge af løntrinsprojektet.

Boden følger principperne i Arbejdsrettens dom af 27. juni 2005 i den sag, der var rejst af FOA, Lærernes Centralorganisation og 3F. Boden udgør 10 procent af det beløb, som kommunen skulle have forhøjet alle ansattes løn med i månederne april, maj, juni og juli, samt for de forudlønnede tjenestemænd august.

Samlet udgør den frivillige bod til KTO’s medlemsorganisationer 5,22 millioner kroner.

Ved beregningen heraf er fraregnet den andel af boden, som er udloddet til FOA og LC ved dommen i Arbejdsretten.

Såfremt lønudbetalingerne ikke som forventet finder sted ultimo august, er parterne enige om at drøfte spørgsmålet om yderligere bod.

I givet fald vil KTO stille krav om skærpet bod.

Parterne er i øvrigt enige om, at det indgåede forlig er uden præjudice.

Københavns Kommune forelægger Borgerrepræsentationen indstilling om bevilling af midler til betaling af boden 25. august 2005, og samme dag forelægges forliget til godkendelse af KTO’s forhandlingsudvalg.

Kopi af samt af d.d. fra KTO’s formand vedlægges.
 referatet af mæglingsmødet pressemeddelelse

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /