Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension

17. august 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 4.01.06-1
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0621

17. august 2005

 

Vedr.: Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension

 

Personalestyrelsen har fremsendt vedlagte med henblik på KTO’s eventuelle bemærkninger. forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension

Det fremgår af Personalestyrelsens høringsbrev, at forslaget primært er en opfølgning på aftale- og overenskomstforhandlingerne 2005, hvor det på det statslige område blandt andet blev aftalt, at aftaler om lavere pligtig afgangsalder end 70 år kan fraviges ved konkret aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den enkelte tjenestemand. Efter forslaget vil der ske ændring i reglerne om

  • bevarelse af under 65- års tillæg til det 67. år for visse svagelighedspensionerede tjenestemænd
  • fradrag for førtidspensionering
  • beregning af pensionsalder for tjenestemænd, der afskediges efter det 60. år, og som har en lavere pligtig afgangsalder end 70 år samt indført regler om
  • bevarelse af under 65-års tillæg frem til det 67. år for ægtefæller efter visse tjenestemænd og pensionerede tjenestemænd på Færøerne.

Et udkast til KTO’s høringssvar på lovudkastet vil blive behandlet på et møde i KTO-FS den 7. september 2005. KTO skal anmode om, at medlemsorganisationernes eventuelle bemærkninger til lovudkastet, som ønskes behandlet i KTO’s høringssvar, er sekretariatet i hænde senest torsdag den 1. september 2005 kl. 10.00. Evt. bemærkninger kan evt. mailes til Henning Bickham (heb@kto.dk).

Det kan supplerende oplyses, at der på det (amts)kommunale område ligeledes er indgået aftale om bevarelse af under 65-års-tillæg til det 67. år for visse svagelighedspensionerede tjenestemænd, jf. KTO-forligets pkt. 2.5, der er sålydende:

”Til egenpensionister, der er afskediget på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed, er fratrådt den 1. juli 1999 eller tidligere og har fået tilkendt førtidspension efter lov om social pension før denne dato, ydes ”førtidstillæg” til det 67. år.”

De (amts)kommunale tjenestemandspensionsregulativer/-vedtægter skal revideres som følge af det ved OK-05 aftale. Dette har imidlertid afventet det nu foreliggende udkast til lovforslag på det statslige område.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Helle Basse