Opsigelse af funktionstillæg til tjenestemænd – konkret sag om fortolkning af Tjenestemandsregulativets § 37

14. oktober 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 42.4
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
14. oktober 2005

Vedr.: Opsigelse af funktionstillæg til tjenestemænd – konkret sag om fortolkning af Tjenestemandsregulativets § 37.

 

KTO har ved stævning af 12. oktober 2005 anlagt sag mod KL og Esbjerg og Odense kommune om fortolkning af Tjenestemandsregulativets § 37 (i perioden 1. april 2002 til 1. september 2004 § 37a).

Sagen er rejst overfor KTO af Tandlægernes Nye Landsforening i anledning af, at de pågældende kommuner i forbindelse med ændring af filialklinikstrukturen i kommunernes tandpleje har afvist, at de tjenestemandsansatte filialklinikledere, der som følge af omstruktureringen ikke længere skulle fortsætte som filialklinikledere og derfor fik opsagt deres filialklinikledertillæg, har ret til et udligningstillæg af samme størrelse som filialklinikledertillægget/bevarelse af hidtidig løn.

Det er KL’s opfattelse, at Rammeaftalen om Ny Løn (pr. 1. april 2005 de enkelte organisationsaftaler om lokal løn) gør endeligt op med spørgsmålet om konsekvensen af en opsigelse af funktionstillægget.

KTO gør i sagen gældende, at uenigheden ikke drejer sig om fortolkning af rammeaftalen om Ny Løn (pr. 1. april 2005 de enkelte organisationsaftaler om lokal løn), idet KTO anerkender, at funktionstillæg kan opsiges i henhold til rammeaftalen om Ny Løn, men alene om fortolkning af KL’s Tjenestemandsregulativ.

KTO’s principale påstand i sagen er, at der ved fastlæggelsen af en kommunalt ansat tjenestemands løn i henhold til § 37 i KL’s Tjenestemandsregulativ, skal medregnes alle funktionstillæg, som tjenestemanden oppebar for tidspunktet for overgang til lavere lønnet stilling i det omfang funktionstillægget er givet for funktioner, som er en integreret del af den hidtidige stilling.

Udtrykket ”i det omfang funktionstillægget er givet for funktioner, som er en integreret del af den hidtidige stilling” stammer fra bemærkningerne til lovforslaget om ændring af lov om tjenestemænd, lov om tjenestemandspension og lov om tidsbegrænset ansættelse (L67 af 6.11.2003), hvorved bl.a den tilsvarende bestemmelse i tjenestemandslovens § 55 blev forslået ændret. Ændringen blev vedtaget som L1155 af 19. december 2003.

Med henvisning til retsenheden med det statslige område, blev der efterfølgende gennemført en tilsvarende ændring i KL’s Tjenestemandsregulativ. Det skete i forbindelse med en tilpasning af regulativet til Ny Løn i øvrigt. KL tilkendegav i den forbindelse, at ændringen af § 37 tillige er inklusive lovbemærkningerne til tjenestemandslovens § 55. KTO orienterede medlemsorganisationerne herom i en medlemsorganisations udsendelse fra 1. november 2004 om Tjenestemandsregulativet af 2004 indenfor KL’s forhandlingsområde.

Endelig skal det bemærkes, at sagen udover den konkrete uoverensstemmelse om fortolkning af Tjenestemandsregulativets § 37, ligeledes har betydning i forhold til løngarantien i forbindelse med kommunalreformen. I forhandlingerne om løngarantien var det således en klar forudsætning for KTO, at tjenestemændene er sikret i kraft af de tjenestemandsretlige regler.

I KTO’s bemærkninger til løngarantien, udsendt til medlemsorganisationer den 21. marts 2005, fremgår det, at ”Løngarantien omfatter overenskomstansatte og ansatte i henhold til individuel aftale. Tjenestemandsansattes løn- og pensionsvilkår fremgår af de (amts)kommunale regulativer/vedtægter og vil endvidere blive særskilt reguleret i lovgivningen om kommunalreformen”. Bemærkningerne til løngarantien var forud for udsendelsen forelagt KL og Amtsrådsforeningen, som meddelte at man tog KTO’s kommentarer til efterretning.

KTO vil orientere, når der forligger nyt i sagen, og evt. spørgsmål til sagen kan rettes til Henrik Højrup Hansen.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Henrik Højrup Hansen