Kommunalreformen - høring over udkast til bekendtgørelse om delingsrådenes virksomhed samt bekendtgørelse om fordeling af ansatte m.v. i forpligtende kommunale samarbejder

17. november 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO’s medlemsorganisationer

Sagsnr.: 200.1
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 06
17. november 2005

Vedr.: Kommunalreformen - høring over udkast til bekendtgørelse om delingsrådenes virksomhed samt bekendtgørelse om fordeling af ansatte m.v. i for-pligtende kommunale samarbejder

Indenrigsministeriet har fremsendt vedlagte to udkast til bekendtgørelser vedrørende kommunalreformen med henblik på KTO’s evt. bemærkninger. De to udkast til bekendtgørelser er

  • ogDelingsrådenes virksomhed
  • .Fordeling af ansatte og pensionsforpligtelser i forpligtende kommunale samarbejder

Ad delingsrådenes virksomhed
I henhold til procedureloven oprettes der 5 delingsråd, der har kompetence til at mægle og træffe beslutning om fordelingen af aktiver, passiver, rettigheder og pligter samt ansatte ved en opgaveoverførsel, såfremt der ikke kan indgås en aftale herom mellem den afgivende og modtagende myndighed.

Bekendtgørelsen fastsætter nærmere regler for delingsrådenes virksomhed samt regler om den betaling, som skal erlægges af de myndigheder, der er involverede i sagerne, til dækning af statens omkostninger ved delingsrådenes virksomhed.

Sekretariatet har ikke bemærkninger til udkastet.

Ad Fordeling af ansatte og pensionsforpligtelser i forpligtende kommunale samarbejder.
Indenrigs- og sundhedsministeren har godkendt 71 forpligtende kommunale samarbejder i forbindelse med kommunalreformen.

Udkastet til bekendtgørelsen fastsætter de nærmere regler for fordelingen af de ansatte, der overføres til den bemyndigede kommune, samt pensionsforpligtelsen.
Sekretariatet har ikke bemærkninger til udkastet.

Der gøres for god ordens skyld opmærksom på, at udkastets § 2, stk. 2, er identisk med § 32, stk. 7, i procedurebekendtgørelsen (bkg. nr. 877 af 16. september 2005). Bestemmelsen fastslår, at aftaleudkastet mellem myndighederne skal ledsages af oplysning om det høringssvar, som den ansatte har afgivet, med mindre høringssvaret er fuldt ud imødekommet i aftaleudkastet.

Organisationernes evt. bemærkninger til bekendtgørelsesudkastene bedes være sekretariatet i hænde senest onsdag den 30. november 2005 kl. 10.00.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst/

Helle Basse
 


1Dragør Kommune, Vallensbæk Kommune, Ærø Kommune, Langeland Kommune, Fanø Kom-mune, Læsø Kommune og Samsø Kommune, jf. nærmere §§ 7 – 13 i bekendtgørelse nr. 656 af 29. juni 2005 om revision af den kommunale og regionale inddeling og om forpligtende kommunale samarbejder.