Lønudvikling i 3. kvartal 2004-2005

21. november 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO’s medlemsorganisationer

Sagsnr.: 69.7
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
21. november 2005

Vedr.: Lønudvikling i 3. kvartal 2004-2005

Danmarks Statistik (DS) offentliggjorde den 21. november 2005 deres lønudviklingstal for den offentlige sektor 3. kvartal 2004-2005. Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor blev opgjort til 2,2 %, jf. . Lønudviklingen i den statslige sektor samme periode er opgjort til 3,0 %.bilag 1

For det aktuelle statistikgrundlag gælder det, at Københavns Kommune fortsat ikke er med, da kommunen på grund af omlægning af lønanvisningssystemet ikke har leveret data siden maj 2004.

De nyeste lønudviklingstal afspejler:

  • at den gennemsnitlige lønstigning i 3. kvartal 2004 – 2005, som forventet har været mindre end i sidste kvartal.
  • at stigningen i forbrugerpriserne nu er lige så stor som den opgjorte lønudvikling, hvilket betyder at reallønnen er uændret.
  • at den faktiske reststigning kan beregnes til at være positiv (0,3 %).

DS forventes at offentliggøre deres lønudviklingstal for den private sektor 3. kvartal 2004 - 2005 den 30. november 2005. DA offentliggjorde deres løntal for den private sektor den 15. november 2005 til 2,8 %. Løntallene for den private sektor udarbejdet af hhv. DS og DA er sædvanligvis ikke markant forskellige.

Nedenfor redegøres der for lønudviklingen i den (amts)kommunale og den statslige sektor på baggrund af de offentliggjorte løntal.

Lønudviklingen i den (amts)kommunale og den statslige sektor
Årsstigningstakten i den (amts)kommunale sektor i 3. kvartal 2004 - 2005 for den (amts)kommunale sektor var 2,2 % mod 2,7 % i 2. kvartal 2003 - 2004, jf. .bilag 2

Årsstigningstakten i den statslige sektor 3. kvartal 2004 - 2005 (3,0 %) er ligeledes noget lavere end i kvartalet før (3,5 %).

Udviklingen i de kvartalsvise årsstigningstakter i de tre sektorer fremgår af vedlagte figur i . De kvartalsvise årsstigningstakter for den (amts)kommunale sektor var i OK-02-perioden de mest svingende, hvilket bl.a. skal ses på baggrund af den skæve udmøntningsprofil. Med OK-05-resultatet må der ligeledes forventes en noget – men dog mindre - svingende udvikling.bilag 3

Reallønsudvikling
Stigningen i forbrugerpriserne nu er lige så stor som den opgjorte lønudvikling, hvilket betyder at reallønnen er uændret., jf. . Det har været forventet, at forbrugerpriserne ville stige, og sammenholdt med at årsstigningstakterne i lønudviklingen for dette, samt det kommende, kvartal forventes at være de laveste i indeværende aftaleperiode er det ligeledes forventeligt, at reallønnen på det korte sigt ikke har været stigende.bilag 4

Men betragtes i stedet løn- og prisudviklingen for hele perioden siden 1. kvartal 1998, jf. vedlagte , fremgår det, at lønudviklingen på det lange sigt har ligget over inflatio-nen.bilag 5

I sektorerne har lønudviklingen i den (amts)kommunale og forventeligt i den private sektor været under det statslige niveau.

Reststigning
Årsstigningstakten i aftaleresultatet kan for perioden 3. kvartal 2004 - 2005 beregnes til 1,9 %. Forskellen mellem lønudviklingen og aftaleresultatet, kaldes også reststigningen. Reststigningen målt i forhold til DS’ tal kan således skønnes til at være positiv (0,3 %), jf. .bilag 6

Reststigningsopgørelsen er dermed ændret i forhold til sidste kvartal. Reststigningen skønnet på baggrund af DS tal er lidt større end sidste kvartal, hvor den kunne beregnes til ca. -0,1 %.

Perspektivet for lønudviklingen 4. kvartal 2004 – 2005
Det må forventes, at lønudviklingstakten vil være mindre næste kvartal, idet de aftalte forbedringer medfører en stigning på ca. 1,5 % mod de 1,9 % i 3. kvartal 2004 – 2005.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst/

Vibeke Pedersen