Lønjusteringsaftalen på KL's område

7. december 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 209.29
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
7. december 2005

Vedr.: Lønjusteringsaftalen på KL's område

 

Vedlagt fremsendes (bortset fra Københavns og Frederiksberg kommuner)", populært kaldet lønjusteringsaftalen. [] den underskrevne "Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatteBilag til aftalen kan downloades her

Lønjusteringsaftalen

I aftalen er følgende delforlig implementeret:

  • Generelle lønforhøjelser (KTO-forligets pkt. 1.1.)
  • Reguleringsordningen (KTO-forligets pkt. 1.2.)
  • Forhøjelse af den pensionsgivende løn
  • (KTO-forligets pkt. 2.4.)
  • Områdetillæg (KTO-forligets pkt. 4.1.a.)
  • Forhøjelse af den pensionsgivende løn ved fastfrysning af områdetillæg (Forhandlingsreferat "Forhøjelse af den pensionsgivende løn" af den 19. januar 2005, udsendt til KTO's medlemsorganisationer i skrivelse af d. 20. januar 2005)

Endvidere er lønjusteringsaftalen gennemskrevet i forhold til den tilsvarende aftale pr. 1. april 2002, som den erstatter.

Opmærksomheden henledes på, at der som hjælperedskaber til den omfattende aftale er udarbejdet en bilagsoversigt, samt en oversigt over ikrafttrædelsestidspunkter for forskellige ændringer i lønjusteringsaftalen, som følge af KTO-forliget 2005.

Yderligere drøftelser

I drøftelserne i forbindelse med udarbejdelsen af aftalen har der været inddraget 2 relaterede problemstillinger: områdetillæg i kommuner, der som følge af kommunalreformen sammenlægges samt implementeringen af trinprojektet. Som opsamling på disse drøftelser har arbejdsgiverne udarbejdet . Problemstillingerne uddybes nedenfor.vedlagte fortolkningsbidrag

Områdetillæg i sammenlagte kommuner

På et møde den 30. maj 2005 mellem KTO og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter blev der på KTO's foranledning drøftet den situation, hvor allerede ansatte i en sammenlægningskommune i perioden 1. januar 2007 til 1. januar 2009 som følge af strukturreformen får flyttet tjenestested fra en tidligere kommune i en højere områdetillægsgruppe til en tidligere kommune i en lavere områdetillægsgruppe. KTO tilkendegav at de ansatte i den situation fortsat skal oppebære det højeste områdetillæg. Arbejdsgiverne tilkendegav, at de kunne acceptere KTO's forslag, men præciserede at hvis ansatte selv indenfor sammenlægningskommunen søger en stilling, der indebærer et lavere områdetillæg, så vil de ikke blive omfattet. Dette blev accepteret fra KTO's side.

Om denne problemstilling har arbejdsgiverne i fortolkningsbidraget tilkendegivet, at "Parterne har drøftet den situation, hvor der sker flytning af allerede ansatte fra én sammenlægningskommune med højere områdetillæg til en sammenlægningskommune med et lavere områdetillæg.

Parterne er enige om, at den pågældende i disse situationer bevarer det højere område-tillæg i tiden fra den 1. januar 2007 til 1. januar 2009."

Implementering af trinprojektet

I forhandlingerne har der været enighed om, at trinprojektet implementeres i overensstemmelse med pkt. 1 i bilag 1 i KTO-forliget, dvs. "i form af en grundlønsforhøjelse med fuldt og helt gennemslag dvs. uden nogen form for modregning på grund af centrale eller lokale aftaler".

Lønjusteringsaftalerne for Amtsrådsforeningens, Københavns og Frederiksbers forhandlingsområde

De øvrige - næsten enslydende - lønjusteringsaftaler vil blive fremsendt, så snart de er underskrevet.

KTO's hjemmeside

Lønjusteringsaftalen med bilag kan downloades fra KTO's hjemmeside: www.kto.dk.
 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Vibeke Pedersen