Kommunalreformen - aftale om ansættelsesvilkår for ansatte, der overgår til ansættelse i staten m.v. i forbindelse med kommunalreformen

22. december 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 41.86
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
22. december 2005

Vedr.: Kommunalreformen - aftale om ansættelsesvilkår for ansatte, der overgår til ansættelse i staten m.v. i forbindelse med kommunalreformen

Indledning
Der er mellem Personalestyrelsen og centralorganisationerne på det statslige område - StK, COII, LC, OC og AC - indgået en aftale om ansættelsesvilkårene for ansatte, der overgår fra kommunal til statslig ansættelse i forbindelse med kommunalreformen.

KTO har deltaget i forhandlingerne om aftalens indgåelse, og aftalen er godkendt i KTO's forhandlingsudvalg.

Den underskrevne vedlægges til orientering.aftale med tilhørende bilag 1

Der er på det statslige område tradition for, at aftaler udsendes med et cirkulære. vedlægges ligeledes.Personalestyrelsens cirkulæreudkast

Aftalen er fremsendt med vedlagte , som indeholder en række tilkendegivelser m.v. mellem parterne. fremsendelsesbrev

Nedenfor følger en gennemgang af aftalens hovedprincipper.

CFU og KTO vil udarbejde et planchesæt om aftalens nærmere indhold. Dette forventes udsendt i starten af det nye år.

Aftalens hovedprincipper
Aftalen gælder i perioden indtil 1. april 2008. Dog gælder aftalens bestemmelser om den statslige løngaranti i forbindelse med kommunalreformen (bilag Q) også i perioden efter 1. april 2008. Bilag Q svarer til løngarantien ved kommunalreformen, som blev aftalt på det kommunale område ved OK-05.

Tjenestemænd
Aftalen indebærer, at de kommunale tjenestemænd overgår til ansættelse som statslige tjenestemænd i henhold til tjenestemandsloven. I resten af aftaleperioden frem til 1. april 2008 sker aflønning, herunder indbetaling af pensionsbidrag, efter de kommunale aftaler, der er gældende på overgangstidspunktet. For øvrige ansættelsesvilkår, fx ferie og barsel, gælder de statslige aftaler m.v. samtidig med, at tjenestemanden bevarer evt. bedre vilkår i KTO-aftalerne.

En tjenestemand kan vælge at overgå fuldt ud til statslige vilkår, det vil sige inkl. løn og pension. Den pågældende bevarer samtidig bedre øvrige kommunale vilkår i resten af aftaleperioden. Hvis tjenestemanden vælger at overgå, skal tillidsrepræsentanten orienteres, og tjenestemandens valg er først bindende 10 arbejdsdage efter orienteringen.

Aftalen regulerer ikke tjenestemændenes ansættelsesvilkår efter 1. april 2008 på grund af den retlige uenighed mellem parterne. Uenigheden er nærmere omtalt i fremsendelses-brevet, hvor det fremgår, at det fra lønmodtagerside er gjort gældende, at tjenestemændene har en tidsubegrænset beskyttelse mod forringelser i løn- og ansættelsesvilkår.

Overenskomstansatte
Aftalen indebærer, at overenskomstansatte i resten af aftaleperioden aflønnes efter de kommunale aftaler og overenskomster som en individuel ret. Personalestyrelsen har meddelt, at man ikke indtræder i de kommunale overenskomster og aftaler.

I forhold til øvrige ansættelsesvilkår (fx ferie og barsel) omfattes overenskomstansatte af de statslige generelle aftaler, samtidig med at bedre vilkår fra det kommunale område bevares i resten af aftaleperioden indtil 1. april 2008.

Overenskomstansatte kan dog i en periode på indtil 6 måneder efter overgangen vælge at blive fuldt ud omfattet af de statslige aftaler og overenskomster. Det indebærer, at bedre vilkår fra det kommunale område bortfalder (jf. bilag 1). Tillidsrepræsentanten skal orienteres, og den ansattes valg er først bindende 10 arbejdsdage efter orienteringen.

Efter perioden på 6 måneder kan overgang til statslig ansættelse ske efter aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den overenskomstansatte. Aftalen skal formaliseres af tillids-repræsentanten. Det indebærer, at aftalen kun er gyldig, når den er underskrevet af vedkommende organisationsrepræsentant.

Lokal løndannelse
Lokal løndannelse er reguleret i aftalens § 5, stk. 6, samt den tilhørende cirkulæretekst.

Udmøntningsgarantien videreføres ikke i det statslige system. Det fremgår af cirkulære-teksten, at"det imidlertid ikke er hensigten at stille de ansatte ringere i lønudviklingen efter overgangen til staten. Ansættelsesmyndigheden bør derfor i forhandlingerne om løndannelsen i de nye lønsystemer for de overførte kommunale medarbejdere tage højde for, at der i de kommunale forlig er forudsat en lokal løndannelse."På det statslige område nedsættes en følgegruppe, der følger løndannelsen for de pågældende overførte personalegrupper.

Bilag 1
Bilag 1 indeholder en oplistning af de bedre kommunale vilkår i de generelle aftaler (excl. løn og pension) som den ansatte bevarer efter overgangen. Det fremgår fx, at de ansatte bevarer retten til 8 ugers graviditetsorlov, hvor der i den statslige aftale er ret til 6 uger.

Bilag 1 gør ikke udtømmende op med bedre kommunale vilkår, idet yderligere særvilkår kan aftales på de enkelte aftale- (fælles)overenskomst og organisationsaftaleområder.

Det er i fremsendelsesbrevets pkt. 2 tilkendegivet vedr. bilag 1, at bilag 1 ikke udelukker, at der kan være flere individuelle rettigheder. Der er enighed mellem parterne om, at det ved fastlæggelsen af særvilkårene i bilag 1 har været hensigten at medtage alle individuelle rettigheder. Der er endvidere enighed om, at eventuelle tvivlsspørgsmål om eksistensen af flere individuelle rettigheder kan drøftes mellem de relevante parter.

Fremsendelsesbrevet
Fremsendelsesbrevet indeholder 3 emner.

  • Erklæring om, at aftalen ikke regulerer tjenestemændenes vilkår efter 1. april 2008. Er nærmere omtalt under tjenestemænd ovenfor.
  • Erklæring vedr. bilag 1. Er omtalt ovenfor ad bilag 1.
  • Præcisering vedr. tillidsrepræsentantens formalisering af en aftale om overgang til statslige vilkår. Heri ligger, at vedkommende organisationsrepræsentant ikke har pligt til at underskrive aftalen. Aftalen er kun gyldig, når den er underskrevet af vedkommende organisationsrepræsentant.

Drøftelser om vilkår for overgang fra statslig til kommunal ansættelse
Der er mellem KL og KTO enighed om, at der snarest skal igangsættes drøftelser om vilkår i forbindelse med overgang fra statslig ansættelse til kommunal ansættelse. Det drejer sig om beskæftigelsesområdet, hvor der oprettes lokale jobcentre i kommunerne. Det forventes, at det berører under 1000 statsligt ansatte. Drøftelserne forventes igangsat i starten af 2006.

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til Helle Basse, tlf. 33 47 06 21.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Helle Basse