Opsigelse af funktionstillæg til tjenestemænd – konkret sag om fortolkning af tjenestemandsregulativets § 37

20. januar 2006
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 42.59
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
20. januar 2006

Vedr.: Opsigelse af funktionstillæg til tjenestemænd - konkret sag om fortolkning af tjenestemandsregulativets § 37

 

Ved brev af 14. oktober 2005 orienterede KTO medlemsorganisationerne om en konkret sag om fortolkning af tjenestemandsregulativets § 37.

Sagen drejer sig om, hvorvidt et antal tjenestemandsansatte filialklinikledere, der som følge af ændringer i filialklinikstrukturen i kommunernes tandpleje og deraf følgende opsigelse af deres funktionstillæg for filialklinikledelse, har ret til et udligningstillæg af samme størrelse som filialklinikledertillægget/bevarelse af hidtidig løn, jf. tjenestemandsregulativets § 37.

KTO anlagde ved stævning af 12. oktober 2005 sag mod KL og Odense og Esbjerg Kommune.

Sagen gav anledning til en række overvejelser, der efterfølgende har været ført yderligere drøftelser med KL om.

På baggrund af drøftelserne er KTO og KL enedes om . Protokollatet omhandler 3 emner vedlagte protokollat

1. Fortolkning af § 37 i KL tjenestemandsregulativet af 2004 i relation til lokal løndannelse

2. Løngarantien i forbindelse med kommunalreformen og tjenestemænd

3. Den konkrete sag om filialklinikledertillæggene

Ad 1) Fortolkning af § 37 i KL Tjenestemandsregulativet af 2004 i relation til lokal løndannelse

KL og KTO er nu enige om, at tjenestemandsregulativets § 37, som svarer til formuleringen af tjenestemandslovens § 55, skal fortolkes i overensstemmelse med bemærkningerne til lovforslaget om ændring af lov om tjenestemænd mv. (L67 af 6.11.2003), hvor bl.a. formuleringen af tjenestemandslovens § 55 blev ændret.

Det indebærer således, at det i forbindelse med opsigelse af funktionstillæg til tjeneste-mænd, vil være afgørende at foretage en vurdering af, om tillægget er givet for en funkti-on, som er en integreret del af stillingen.

Det betyder i øvrigt bl.a., at:

  • tjenestemanden som udgangspunkt bevarer lønnen i den hidtidige stilling,
  • lønnen i den hidtidige stilling omfatter den samlede faste løn, herunder pensions-bidrag til en eventuelt supplerende pensionsordning,
  • eventuelle løndele, der ydes for funktioner, som ikke er en integreret del af den hidtidige stilling, bortfalder, hvis opgaven ikke længere varetages efter stillings-skiftet,
  • eventuelle løndele, der i den hidtidige stilling blev ydet for overarbejde, merarbejde - herunder (rådigheds)vagt - eller arbejde på ubekvemme tidspunkter, bortfalder ligeledes,
  • eventuelle tidsbegrænsede og opgavebestemte løndele indgår indtil periodens udløb, henholdsvis opgavevaretagelsens ophør, og
  • tjenestemanden får de anciennitetsbaserede lønstigninger, som den pågældende ville have været berettiget til ved fortsat ansættelse i den hidtidige stilling.

KL og KTO er endvidere enige om, at ovenstående fortolkning ligeledes skal lægges til grund ved drøftelser om evt. sager om opsigelse/ophør af funktionstillæg til tjeneste-mænd, der relaterer sig til perioden forud for 1. september 2004, hvor den nuværende formulering af tjenestemandsregulativets § 37 trådte i kraft.

KTO vil rette henvendelse til Amtsrådsforeningen med henblik på at søge at opnå en tilsvarende enighed om fortolkningen af den tilsvarende § 37 tjenestemandsregulativet af 2004 for ansatte i amterne.

Ad 2) Løngarantien i forbindelse med kommunalreformen og tjenestemænd

I KTO's reviderede notat med kommentarer til løngarantien i forbindelse med kommunalreformen, udsendt til medlemsorganisationerne den 16. november 2005, fremgår det, at"Løngarantien omfatter overenskomstansatte og ansatte i henhold til individuel aftale. Tjenestemandsansattes løn- og pensionsvilkår fremgår af de (amts)kommunale regulativer/vedtægter og vil endvidere blive særskilt reguleret i lovgivningen om kommunalreformen". Bemærkningerne til løngarantien var forud for udsendelsen forelagt KL og Amtsrådsforeningen, som meddelte at man tog KTO's kommentarer til efterretning.

Den fælles forudsætning om, at løngarantien i forbindelse med kommunalreformen ikke omfatter tjenestemænd, idet de er sikret deres lønvilkår i kraft af de tjenestemandsretlige regler, kan konkret medføre, at der kan forekomme tilfælde, hvor en tjenestemand opnår en mindre gunstig retsstilling end en overenskomstansat.

På den baggrund er KTO og KL enige om, at løngarantien, som beskrevet i KTO-forliget af 2005, punkt 4.2"Tryghed for medarbejdere omfattet af kommunalreformen", også omfatter tjenestemænd, hvis løngarantien stiller dem bedre end tjenestemandsregulativets § 37.

Det vil rent praktisk betyde, at der i forbindelse med ændringer som følge af kommunal-reformen først bør foretages en vurdering af, om tjenestemanden er berettiget til at bevare sin hidtidige løn i henhold til tjenestemandsregulativets § 37(en tidsubegrænset rettighed), og i de situationer, hvor det ikke vil være tilfældet, finder løngarantien anvendelse (en tidsbegrænset rettighed).

KTO vil - efter drøftelse med de (amts)kommunale arbejdsgivere - snarest udsende en revideret udgave af KTO's kommentarer til løngarantien, hvor denne nye fælles forståelse er indarbejdet.

Ad 3) Den konkrete sag om filialklinikledertillæggene

KL har, bl.a. under henvisning til at kunne fremskynde en afgørelse i sagen, tilkendegivet, at de gerne så sagen henlagt til afgørelse ved faglig voldgift.

Under henvisning til sagens samlede omstændigheder, har KL og KTO - uden præjudice - aftalt, at den konkrete sag mod henholdsvis Esbjerg og Odense Kommune hæves ved retten i Odense og i stedet behandles ved faglig voldgift.

Under henvisning til den beskrevne enighed med KL om tjenestemandsregulativets § 37, vil tvisten i voldgiftssagen herefter dreje sig om, hvorvidt de ydede funktionstillæg til de tjenestemandsansatte tandlæger var en integreret del af de hidtidige stillinger, eller de ikke var.

Medlemsorganisationerne vil blive orienteret, når der foreligger nyt, og evt. spørgsmål til sagen kan rettes til Henrik Højrup Hansen.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Henrik Højrup Hansen