Lønudvikling i den (amts)kommunale sektor 4. kvartal 2004-2005

23. januar 2006
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 368.1
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
23. januar 2006

Vedr.: Lønudvikling i den (amts)kommunale sektor 4. kvartal 2004-2005

 

Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) offentliggjorde d. 20. januar 2006 deres lønudviklingstal for perioden 4. kvartal 2004 - 2005, . Udviklingen i den gennemsnitlige bruttoløn for alle ansatte i populationen er opgjort til 1,9 %, . jf. bilag 1jf. bilag 2

De nyeste lønudviklingstal afspejler:

  • at den gennemsnitlige lønstigning i 4. kvartal 2004 - 2005, som forventet har været mindre end i sidste kvartal.
  • at såfremt der korrigeres for overførslen af skattemedarbejdere til staten, så var den gennemsnitlige lønstigning i 4. kvartal 2004-2005 2,1 %.
  • at den faktiske reststigning i den (amts)kommunale sektor opgjort på baggrund af FLD's tal fortsat er positiv, men lavere end i sidste kvartal.

For det aktuelle statistikgrundlag gælder det, at Københavns Kommune fortsat ikke er med, da kommunen på grund af omlægning af lønanvisningssystemet ikke har leveret data siden maj 2004. FLD anfører i forbindelse med offentliggørelsen, at de forventer at Københavns Kommune vil komme med i lønsumsopgørelserne indenfor den nærmeste fremtid.

Det forventes, at Danmarks Statistik offentliggør deres lønudviklingstal for den offentlige sektor 4. kvartal 2004 - 2005 den 14. februar 2006.

Nedenfor redegøres der for lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor på baggrund af de offentliggjorte løntal.

Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor

Ifølge FLD var årsstigningstakten for 4. kvartal 2004 - 2005 i "lønnen i alt" (bruttolønnen) for den (amts)kommunale sektor som helhed 1,9 %. Tilsvarende var årsstigningstakten i "løn excl. genetillæg og pension" (nettolønnen) 1,5 %, . Opgørelserne omfatter samtlige ansatte. jf. bilag 2

Hvis lønudviklingen alene opgøres for identiske personer i identiske stillinger i samme kommune i de to på hinanden følgende år findes en årsstigningstakt for 4. kvartal 2004 - 2005 i "lønnen i alt" på 2,8 % og i "løn excl. genetillæg og pension" på 2,2 %. Når lønudviklingen opgøres på denne måde fjernes de strukturelle ændringer i den (amts)kommunale sektor, og dvs. at ændringerne i personalesammensætningen ikke påvirker lønudviklingen.

Pr. 1. november 2005 overgik ca. 4.200 fuldtidsbeskæftigede på skatteområdet fra kom-munal til statslig ansættelse. FLD har i den anledning beregnet, at såfremt der korrigeres for denne overførsel, så var bruttolønudviklingstakten 2,1 %. FLD anfører endvidere"Særligt er lønudviklingen for kontor- og edbpersonale, ARF, KL, berørt af skatteområdets overgang til staten. Lønudviklingen for denne gruppe er i alt 0,8 %, men korrigeres for skatteområdet i november 2004 ville lønudviklingen have været 2,1 %."Se desuden bilag 1. Overførslen vil yderligere påvirke lønudviklingstallene de næste 3 kvartaler.

Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor for udvalgte stillingsgrupper

viser årsstigningstakterne, ifølge FLD, for udvalgte stillingsgrupper for 4. kvartal 2003 - 2004, 3. kvartal 2004 - 2005 og 4. kvartal 2004 - 2005. Bilag 3

Der er i hver af de udvalgte stillingsgrupper som udgangspunkt mere end ca. 5.000 fuldtidsbeskæftigede. Samlet set dækker de udvalgte stillingsgrupper ca. 67 % af alle fuldtidsbeskæftigede i den (amts)kommunale sektor.

For oplysninger vedrørende øvrige stillingsgrupper henvises til FLD's lønudviklingstabeller, der kan findes på FLD's hjemmeside: www.fldnet.dk/statistik/lopaks2g/.

Reststigning

Årsstigningstakten i aftaleresultatet kan for perioden 4. kvartal 2004 - 2005 beregnes til 1,5 %. Forskellen mellem lønudviklingen og aftaleresultatet, kaldes også reststigningen. Beregnet på baggrund af FLD's tal må reststigningen skønnes at være ca. ½ %, Det er et fald i forhold til sidste kvartal, hvor den var lidt under 1 %.jf. bilag 4.

Perspektivet for lønudviklingen 1. kvartal 2005 - 2006

Næste kvartal må det forventes, at lønudviklingstakten vil være større, idet de aftalte forbedringer (bl.a. de aftalte generelle lønstigninger og den aftalte udmøntning fra reguleringsordningen) medfører en stigning på lidt over 3 % mod de ca. 1,5 % i 4. kvartal 2004 - 2005.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Vibeke Pedersen