Nyt koncept til at lede fusionsprocesser: "Når vi bygger sammen"

23. maj 2006
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 14.144
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
23. maj 2006

Vedr.: Nyt koncept til at led fusionsprocesser: "Når vi bygger sammen"


KL og KTO har inden for rammerne af det personalepolitiske samarbejde udviklet et samlet koncept om ledelse af kommunale fusioner. Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er en afgørende forudsætning for at fusioner lykkes. Derfor har involvering og muligheden for inddragelse været styrende for udviklingsarbejdet, så brugen af konceptet kan bidrage til at sammenlægningsprocessen bliver god og tryg for alle involverede.

Konceptet har til formål at skabe overblik over fusionsprocessen. Samtidig anvises metoder og værktøjer til at håndtere personalemæssige udfordringer og opgaver, som en fusionsproces vil byde på. Fusioner handler om sammenlægning og opbygning af en ny arbejdsplads, og det vil på mange måder være en byggeproces. Derfor er byggemetaforen blevet anvendt for at gøre en kompleks proces mere overskuelig.

Når vi bygger sammen er et sammenhængende koncept som består af tre dele:

www.naarvibyggersammen.dk er opbygget med følgende seks menupunkter:

  • Introduktion til sitet
  • Grundsten - modeller til strukturering og håndtering af fusionsprocessen
  • Byggefaser - de centrale faser til fusionsforløbet
  • Byggeplan - giver overblik over hvilke aktiviteter der er valgt i fusionsprocessen, og hvornår de planlægges gennemført
  • Videocases - giver prøver på dilemmasituationer for alle byggefaser
  • Værktøjskasse - giver overblik over mere end 70 værktøjer som kan støtte fusionsarbejdet.

Adgangen til sitet er frit tilgængelig, og kan anvendes på den måde den enkelte leder finder bedst i forhold til egne forudsætninger og erfaring. Nogen ønsker at hente inspiration og plukke i udvalget af værktøjer, mens andre måske vælger at træne og anvende sitet interaktivt til at udarbejde aktivitets- og handlingsplaner.

Involvering er afgørende for en vellykket sammenlægningsproces, og derfor er udviklet vedlagte fysiske "byggeplan" som kan anvendes som involveringsværktøj. Byggeplanen muliggøre at lederen i samarbejde med medarbejderne kan tilrettelægge og planlægge hvordan fusionen skal håndteres. Den fysiske byggeplan har en direkte sammenhæng til den virtuelle byggeplan og værktøjskasse på sitet. Byggeplanen kan bestilles på www.naarvibyggersammen.dk.

Den fysiske Byggeplan vil også blive udleveret på de planlagte tema- og introdage som udbydes for at udbrede kendskabet til konceptet, og herunder de tilknyttede metoder og værktøjer. På www.kl.dk/byggedag forefindes information om de tre typer af arrangementer, og samme sted kan der ske tilmelding.

MT-HSU i de 66 nye sammenlægningskommuner har modtaget et brev fra parterne med omtale af konceptet vedlagt fysisk byggeplan. I brevet opfordres MT-HSU til at udbrede kendskabet til konceptet.

På www.kto.dk er der mulighed for at downloade en samt som kan anvendes på egen hjemmeside. KTO's organisationer opfordres til at gøre brug af materialer til at udbrede kendskabet til konceptet.1-sides annonce som anskueliggører konceptetet banner

Omtale af www.naarvibyggersammen.dk er bragt på www.personaleweb.dk og www.lederweb.dk, hvor der i øvrigt også forefindes aktuel og relevant viden og værktøjer om fusioner, personaleledelse m.v.

For yderligere information om projektet bedes henvendelser rettet til Henrik Vittrup hv@kto.dk eller pr. telefon på 3347-0614.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Henrik Vittrup