KTO's bemærkninger til KL's paradigmer for breve til ansatte, der overføres fra amter til kommuner i forbindelse med kommunalreformen

1. juni 2006

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 428.110
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
1. juni 2006

Vedr.: KTO's bemærkninger til KL's paradigmer for breve til ansatte, der overføres fra amter til kommuner i forbindelse med kommunalreformen


KTO orienterede ved brev af 16. maj 2006 medlemsorganisationerne om, at KL den 11. maj 2006 havde offentliggjort en række paradigmer for breve til ansatte, der overføres fra amter til kommuner i forbindelse med kommunalreformen. Paradigmerne var vedlagt ukommenteret, men med en bemærkning om, at medlemsorganisationerne ville blive orienteret, såfremt der efter drøftelse i KTO var bemærkninger til KL's paradigmesamling.

Paradigmesamlingen har den 29. maj 2006 været drøftet på et møde i KTO's juridisk gruppe og efterfølgende på et møde i KTO-FS den 31. maj 2006. På baggrund af disse drøftelser, har KTO fremsendt vedlagte brev af 1. juni 2006 til KL med 4 udvalgte principielle bemærkninger til KL's paradigmesamling.

Henset til at paradigmesamlingen er offentliggjort, har KTO ikke fundet det hensigtsmæssigt mere detaljeret at afgive bemærkninger til de enkelte paradigmer.

KTO's bemærkninger er i hovedtræk:

  • Formuleringerne i paradigmerne giver efter KTO's opfattelse anledning til tvivl om det fremtidige ansættelsesområde. KTO har i den forbindelse fremhævet den tidligere opnåede enighed mellem KTO, KL, Amtsrådsforeningen og Bornholms Regionskommune om konsekvensen af udvidelsen af ansættelsesområdet i forbindelse med dannelsen af Bornholms Regionskommune.
  • Efter KTO's opfattelse ville paradigmerne have været mere korrekte, og lettere gennemskuelige for de ansatte, såfremt der havde været en adskillelse af partshøringen, selve afgørelsen og krav om den ansattes stillingtagen til tilbuddet om fortsat ansættelse på ændrede vilkår.
  • I de situationer, hvor der påtænkes gennemført en væsentlig stillingsændring, forudsætter KTO paradigmerne udfyldt med konkrete begrundelser.
  • I de situationer, hvor der påtænkes gennemført en væsentlig stillingsændring, finder KTO anledning til at præcisere, at organisationerne på sædvanlig vis har forhandlings- og aftaleret om lønvilkårene.

Såfremt KTO's henvendelse til KL giver anledning til yderligere drøftelser med KL, vil medlemsorganisationerne blive orienteret herom.

Evt. spørgsmål til KTO's bemærkninger til KL's paradigmesamling kan rettes til Helle Basse på tlf. 33 47 06 21 eller Henrik Højrup Hansen på tlf. 33 47 06 24.
 
 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /