Regeringens økonomiaftale med KL om 2007

13. juni 2006

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 473.61
JH/VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
13. juni 2006

Vedr.: Regeringens økonomiaftale med KL om 2007

Den 12. juni 2006 sidst på eftermiddagen blev der indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2007. Aftalen med bilag er vedlagt.

Nedenfor gennemgås økonomiaftalen med hovedvægt på de afsnit, der vedrører den samlede økonomiske ramme og personaleforhold. Endvidere omtales et enkelt andet forhold.

Af aftalen fremgår, at "Regeringen har fastsat en realvækst i det offentlige forbrug på 0,5 pct. årligt."1 Det vurderes, at aftalen med KL ligger indenfor en realvækst på ca. 0,5 %. Det er således en meget stram økonomiaftale, hvor der "ikke er udsigt til generelle serviceforbedringer i kommunerne i 2007"2, ifølge KL's formand Erik Fabrin.

I lighed med aftalen for det regionale område skal det fremhæves, at KL-økonomiaftalen lægger særlig vægt på dels effektiviseringer og dokumentation, dels en styrkelse af det fremtidige budgetsamarbejde mellem staten og kommunerne. Det er udmøntet i en særlig aftale om det fremtidige samarbejde mellem KL og regeringen, der bl.a. omhandler budgetsamarbejdet, effektiviseringsprojekter og konkurrenceudsættelse.

 

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2007

De samlede økonomiske rammer

 • Aftalen tager udgangspunkt i at udgifterne i 2006 er sikret finansiering. Men regeringen tilkendegiver samtidig, at den vil søge tilslutning til at modregne i bloktilskuddet, hvis de aftalte udgiftsniveauer i 2007 ikke overholdes.3
 • Aftalen øger rammen på ældreområdet med 800 mio.kr., heraf er 500 mio.kr. en permanent forøgelse. Desuden reserveres en særlig pulje på 200 mio.kr. på dagtilbudsområdet.
 • Det kan skønnes, at realvæksten i 2007 for kommunernes vedkommende udgør ca. ½ %.
 • Aftalen baseres på et pris- og lønskøn på 2,9 % excl. overførsler, der - så vidt det er oplyst overfor KTO - hermed indarbejder de økonomiske konsekvenser af KTO-forliget.
 • Aftalen er ikke opgjort under forudsætning af fastlagte produktivitetsstigninger på bestemte procentsatser, men regeringen og KL peger på, at aftalen åbner mulighed for at hjemtage en række effektiviseringsgevinster, som tilfalder kommunerne. I kommunerne skal der lægges en plan for realiseringen heraf over de kommende år.
 • Der etableres forskellige lånepuljer, bl.a. 800 mio.kr. indenfor folkeskoleområdet og en forhøjelse af lånerammen for 2006-2007 med ½ mia.kr. til kommunalreformen.

Personaleforhold

 • Af aftalen fremgår, at "Regeringen og KL er enige om, at resultatet af overenskomstforhandlingerne på såvel det statslige som det kommunale arbejdsmarked fortsat skal holdes inden for økonomiske rammer, som er afstemt med målsætningen i den økonomiske politik. Det koordinerende samarbejde om overenskomsternes indhold og de budgetmæssige konsekvenser heraf fortsætter som hidtil."4. Formuleringen er stort set i overensstemmelse med en formulering fra sidste års aftale, hvor det dog omfattede det statslige og hele det kommunale område (dvs. amter og kommuner). I den nye aftale tilkendegives et overenskomstsamarbejde mellem regeringen og KL, og samtidig tilkendegives, at det "fortsætter som hidtil". En tilsvarende formulering findes i aftalen om den regionale økonomi.
 • I aftalen peges på mulighederne for at udnytte effektiviseringer, bl.a. i forbindelse med digitalisering. I bilaget til aftalen er projekter inddelt i 3 kategorier bl.a. i forhold til effektiviseringspotentialerne i de enkelte projekter. Erik Fabrin har i KL's pressemeddelelse peget på, at dermed vil kommunerne fremadrettet kunne omsætte effektiviseringsgevinster til bedre service til borgerne lokalt.
 • Endvidere afsættes der i lighed med tidligere år en låneramme på 100 mio.kr. med henblik på at fremme offentlig-private samarbejdsprojekter med effektiviserings-aspekter.5
 • Regeringen og KL vil drøfte et bestemt måltal for et antal praktikpladser til de grundliggende erhvervsuddannelser i kommunerne.
 • Regeringen og KL iværksætter et udvalgsarbejde med det formål at afdække forebyggende ordninger indenfor sundhed, der bl.a. indtænker nedbringelse af sygefravær blandt kommunens egne medarbejdere. Et centralt indsatsområde er nedbringelse af sygefravær blandt personalet på ældreområdet.

Øvrige forhold

 • Regeringen og KL er enige om mere konkurrenceudsættelse af de kommunale opgaver. De begrunder det med, at det kan bidraget til at få "mere for pengene i kommunerne"6. I 2005 konkurrenceudsatte kommunerne ca. 20 % af opgaverne. Regeringen og KL har indgået en flerårig aftale om at øge andelen til 25 %. Der iværksættes en række initiativer for at øge andelen til de 25 % af opgaverne i 2010.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Vibeke Pedersen

 

1 p. 3.

2 KL's pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af økonomiaftalen for 2007 d. 12. juni 2006.

3p. 6.

4p.14.

5p. 9.

6 p. 8.