Notat/vejledning til brug for det lokale niveau ang. eksisterende redskaber om effektiviseringer og de kommunale og regionale budgetter

28. juni 2006

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 474.19
AHN
Direkte tlf.nr.: 3347 0615
28. juni 2006

Vedr.: Notat/vejledning til brug for det lokale niveau ang. eksisterende redskaber om effektiviseringer og de kommunale og regionale budgetter

 

KTO's forhandlingsudvalg har besluttet, at der dels skulle udarbejdes en fælles beskrivelse af eksisterende undersøgelser af mulighederne for at effektivisere i den kommunale sektor, dels skulle udarbejdes redskaber om effektiviseringer og de kommunale budgetter til brug for det lokale niveau.

Sådanne redskaber kunne f.eks. være et supplement til medbestemmelsesreglerne om budgetforhold eller en opprioritering af budgetviden, med særligt henblik på effektiviseringer og på tillidsrepræsentantuddannelserne/MED-uddannelsen.

Udgangspunktet er, at drøftelse af og stillingtagen til konkrete effektiviseringstiltag skal foregå på det lokale niveau.

På denne baggrund har en arbejdsgruppe udarbejdet vedlagte notat til brug for organisationernes vejledning af sine lokale repræsentanter.

Behovet for et vejledningsmateriale må bl.a. ses på baggrund af, at KTO's formand rettede i december 2005 henvendelse til finansminister Thor Pedersen med henblik på at få dokumentation for følgende udsagn fra finansministeren "Vi har en opgørelse, der viser, at kommunerne kan spare op imod 4 mia. kr., hvis de stiller krav om stigende produktivitet i deres ydelser".

Behovet for et vejledningsmateriale er yderligere aktualiseret af den aftale, KL netop har indgået med regeringen om kommunernes økonomi for 2007.

Af denne aftale fremgår bl.a., at
"Regeringen og KL er enige om, at kommunalreformen åbner mulighed for den enkelte kommune for over en flerårig periode at hjemtage en række effektiviserings- og synergi-gevinster - både som følge af sammenlægning og som følge af overtagelse af nye opgaver. Regeringen og KL er enige om vigtigheden af, at gevinsterne identificeres, og at der i kommunerne lægges en plan for realiseringen heraf over de kommende år. Der er enighed om, at det økonomiske råderum, som skabes ved at udnytte disse effektiviserings og synergimuligheder, tilfalder kommunerne."

Der henvises i øvrigt til KTO's gennemgang af aftalen i udsendelsen til medlemsorganisationerne af 13. juni 2006.

I begyndelsen af efteråret 2006 forventes yderligere udsendt et notat med en fælles beskrivelse af eksisterende undersøgelser af mulighederne for at effektivisere den kommunale sektor samt efterfølgende et notat om de forskellige incitamentsstrukturer, bl.a. i relation til løndannelse og/eller metoder, som regeringen anvender som styringsredskab over for kommunerne.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Allan Hauge Nielsen