Lønudvikling i den (amts)kommunale sektor 2. kvartal 2005-2006

9. august 2006

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 666.1
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
9. august 2006
 

Vedr.: Lønudvikling i den (amts)kommunale sektor 2. kvartal 2005-2006
 

Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) offentliggjorde d. 1. august 2006 deres løn- udviklingstal for perioden 2. kvartal 2005 - 2006, jf. bilag 1. Udviklingen i den gennemsnitlige bruttoløn for alle ansatte i populationen er opgjort til 4,1 %, jf. bilag 2. Korrigeres der for de skattemedarbejdere, som blev overført til staten pr. november 2005, så kan lønstigningen opgøres til 4,2 %.

De aktuelle lønudviklingstal afspejler:

  • at den gennemsnitlige lønstigning i 2. kvartal 2005 - 2006, som forventet har været større end i sidste kvartal. Lønudviklingen steg fra 3,1 % i 1. kvartal til 4,1 % i 2. kvartal 2005-2006.
  • at den faktiske reststigning i den (amts)kommunale sektor opgjort på baggrund af FLD's korrigerede tal er positiv, ca. 0,5 %.

FLD har tidligere angivet, at Københavns Kommune fortsat ikke er med i beregningen af lønudviklingen. Københavns Kommune er med i lønsumsopgørelserne fra og med december 2005, således at de må forventes, at kommunen først vil indgå i beregningen af lønudviklingen fra december 2006.

Det forventes, at Danmarks Statistik offentliggør deres lønudviklingstal for den offentlige sektor 2. kvartal 2005 - 2006 den 25. august 2006 og for den private sektor den 30. august 2006.

Nedenfor redegøres der for lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor på baggrund af FLD's offentliggjorte løntal.

Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor
Ifølge FLD var årsstigningstakten for 2. kvartal 2005 - 2006 i "lønnen i alt" (bruttolønnen) for den (amts)kommunale sektor som helhed 4,1 %. Korrigeres for de overførte skattemedarbejdere er lønudviklingstakten 4,2 %. Overførslen af skattemedarbejderne vil yderligere påvirke lønudviklingstallene det næste kvartal.

Årsstigningstakten i "løn excl. genetillæg og pension" (nettolønnen) var 3,4 %, jf. bilag 2. Opgørelserne omfatter samtlige ansatte. Korrigeret for de overførte skattemedarbejdere er lønudviklingstakten 3,6 %.

Hvis lønudviklingen alene opgøres for identiske personer i identiske stillinger i samme kommune i de to på hinanden følgende år findes en årsstigningstakt for 2. kvartal 2005 - 2006 i "lønnen i alt" på 4,9 %. "Løn excl. genetillæg og pension" for samme gruppe er på 4,2 %. Når lønudviklingen opgøres for identiske stillinger i identiske kommuner fjernes de strukturelle ændringer i den (amts)kommunale sektor, og dvs. at ændringerne i perso-nalesammensætningen ikke påvirker lønudviklingen.

Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor for udvalgte stillingsgrupper
Bilag 3 viser årsstigningstakterne, ifølge FLD, for udvalgte stillingsgrupper for 2. kvartal 2004 - 2005, 1. kvartal 2005 - 2006 og 2. kvartal 2005 - 2006.

Der er i hver af de udvalgte stillingsgrupper som udgangspunkt mere end ca. 5.000 fuldtidsbeskæftigede. Samlet set dækker de udvalgte stillingsgrupper ca. 67 % af alle fuldtidsbeskæftigede i den (amts)kommunale sektor. For oplysninger vedrørende øvrige stillingsgrupper henvises til FLD's lønudviklingstabeller, der kan findes på FLD's hjemme-side: http://www.fldnet.dk/statistik/lopaks2g/alk/ver0.1/.

Opmærksomheden henledes på at de anførte tal primært for kontorpersonalegrupperne i bilag 3kan være påvirkede af overførslen af skattepersonale pr. 1. november 2005. Korrigeres for overførslen ser stigningstakterne for 2. kvartal 2005-2006 således ud:

Udvalgte kontorgrupper Anført stigning i bruttoløn Korrigeret stigning i bruttoløn
Assistenter (kontor) 4,0% 4,1%
Ledere/mellem./spec.gr.løn 29 2,8% 2,9%
Ledere/mellem./spec.gr.løn 35 4,2% 4,8%
Overassistenter 3,8% 3,7%

 

Reststigning
Årsstigningstakten i aftaleresultatet kan for perioden 2. kvartal 2005 - 2006 beregnes til 3,7 %. Forskellen mellem lønudviklingen og aftaleresultatet kaldes også reststigningen. Beregnet på baggrund af FLD's tal må reststigningen skønnes at være positiv ca. 0,5 %, jf. bilag 4. Det er stigning i forhold til sidste kvartal, hvor den baseret på FLD's tal var ca. 0 %.

Perspektivet for lønudviklingen 3. kvartal 2005 - 2006
Næste kvartal må det forventes, at lønudviklingstakten er nogenlunde uændret, idet årsstigningstakten i aftaleresultatet i næste kvartal er uændret ca. 3,7 %.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst
Vibeke Pedersen