Kommunalreformen - KL’s tilbagemelding vedr. paradigmer for breve til ansatte, der overføres fra amter til kommuner i forbindelse med kommunalreformen

22. august 2006
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 428.150
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
22. august 2006
 

Vedr.: Kommunalreformen - KL's tilbagemelding vedr. paradigmer for breve til ansatte, der overføres fra amter til kommuner i forbindelse med kommunalreformen

Medlemsorganisationerne blev den 1. juni 2006 orienteret om en række bemærkninger, som KTO havde afgivet til KL vedrørende KL's paradigmer for breve til ansatte, der overføres fra amter til kommuner i forbindelse med kommunalreformen.

KTO's bemærkninger omhandlede i hovedtræk:

  1. Formuleringerne i paradigmerne giver efter KTO's opfattelse anledning til tvivl om det fremtidige ansættelsesområde. KTO har i den forbindelse fremhævet den tidligere opnåede enighed mellem KTO, KL, Amtsrådsforeningen og Bornholms Regionskommune om konsekvensen af udvidelsen af ansættelsesområdet i forbindelse med dannelsen af Bornholms Regionskommune.
  2. Efter KTO's opfattelse ville paradigmerne have været mere korrekte, og lettere gennemskuelige for de ansatte, såfremt der havde været en adskillelse af partshøringen, selve afgørelsen og krav om den ansattes stillingtagen til tilbuddet om fortsat ansættelse på ændrede vilkår.
  3. I de situationer, hvor der påtænkes gennemført en væsentlig stillingsændring, forudsætter KTO paradigmerne udfyldt med konkrete begrundelser.
  4. I de situationer, hvor der påtænkes gennemført en væsentlig stillingsændring, finder KTO anledning til at præcisere, at organisationerne på sædvanlig vis har forhandlings- og aftaleret om lønvilkårene.

Der foreligger nu en tilbagemelding fra KL på KTO's bemærkninger. KL har bekræftet enighed for så vidt angår punkterne 1 om ansættelsesområde, 3 om konkrete begrundelser ved væsentlig stillingsændring og 4 om forhandlings- og aftaleret, men er ikke enig for så vidt angår punkt 2 om partshøring, jf. nærmere nedenfor.

Ad 1. Ansættelsesområde

KL har bekræftet, at man fortsat er enig med KTO for så vidt angår konsekvensen af udvidelse af ansættelsesområdet således som parterne tidligere har formuleret det i referat af 2. april 2002 om spørgsmål af generel karakter vedrørende aftale- og overenskomstforhold for Bornholms Regionskommune.

I referatet fra 2002 hedder det således: Parterne er enige om, at der med de nye ansættelsesbreve sker en udvidelse af ansættelsesområdet til Bornholms Regionskommune, jf. i øvrigt sammenlægningsloven, men at de nye ansættelsesbreve ikke indebærer en aktuel forpligtelse til at gøre tjeneste et andet sted. Hvis dette måtte blive aktuelt, forholdes efter de almindelige arbejdsretlige og funktionærretlige regler, således at der alt efter den konkrete ændrings karakter gives et passende varsel - efter omstændighederne, hvis der er tale om en væsentlige vilkårsændring, svarende de pågældendes individuelle opsigelsesvarsel"

KL har oplyst, at man rådgiver kommunerne om, at ændring af ansættelsesområdet ikke i sig selv udgør en væsentlig stillingsændring, og at spørgsmålet om en given ændrings karakter først kan vurderes, når der skal foretages en flytning.

Ad 2. Partshøring.

KL er ikke enig i, at den ansatte ikke kan anmodes om en stillingtagen til accept af eller afvisning af en ændring, som vurderes som væsentlig, samtidig med at der foretages høring.

KL er, som det fremgår af paradigmerne til den tilsvarende aftale mellem Personalestyrelsen og Amtsrådsforeningen, enig med disse i, at en høring kan iværksættes samtidig med, at medarbejderen forespørges sin stillingtagen.

Det vil blive drøftet i KTO's juridiske gruppe om KL's tilbagemelding giver anledning til yderligere opfølgning fra KTO's side. Medlemsorganisationerne vil blive orienteret, såfremt dette er tilfældet.

Ad 3. Konkrete begrundelser ved væsentlig stillingsændring

KL er enig med KTO i, at paradigmerne må tilpasses således, at de passer til den konkrete medarbejders situation og således, at den pågældende medarbejder får de informationer, som vedkommende har brug for og krav på.

KL oplyser, at paradigmerne derfor også er søgt udformet således, at det er fremhævet, at der skal indsættes de relevante, konkrete oplysninger.

Ad 4. Forhandlings- og aftaleret

KL er enig med KTO i, at de sædvanlige regler om forhandlings- og aftaleret om lønvilkårene finder anvendelse, jf. § 6 i aftale om løngaranti i forbindelse med kommunalreformen.

Det fremgår således af bemærkningen til aftalens § 6, at "løngarantien ændrer ikke ved organisationernes forhandlings- og aftaleret i forbindelse med væsentlige stillingsændringer."

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til Henrik Højrup Hansen på tlf. 33 47 06 24 eller Helle Basse på tlf. 33 47 06 21.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Helle Basse