Personalepolitik nu og i fremtiden - personalepolitisk undersøgelse i kommuner og amter samt pressemeddelelser om undersøgelsen og Den Personalepoli..

1. september 2006

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 366.124
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
1. september 2006

Vedr.: Personalepolitik nu og i fremtiden - personalepolitisk undersøgelse i kommuner og amter samt pressemeddelelser om undersøgelsen og Den Personalepolitiske Messe


Personalepolitisk undersøgelse

På vegne af Det Personalepolitiske Forum har TNS Gallup gennemført en undersøgelse om personalepolitik i kommuner og amter.

Undersøgelsens resultater offentliggøres i forbindelse med Den Personalepolitiske Messe - Afrejse mod fremtidens arbejdsplads, som afholdes i Bella Center den 31. august 2006 med over 5.000 tilmeldte deltagere fra kommuner og amter.

Hovedresultaterne af undersøgelsen indgår i denne folder, som vedlægges til KTO's medlemsorganisationer, i et antal der fremgår af vedlagte bilag, med udgangspunkt i de enkelte organisationers medlemstal.

Det Personalepolitiske Forum har endvidere bedt tre forskere om at skrive hver sin artikel om resultaterne, som også er præsenteret i folderen. De tre forskere er Per Langaa Jensen, professor på Institut for Produktion og Ledelse på DTU, Henrik Holt Larsen, professor på Institut for Organisation og Arbejdssociologi på CBS og Maria-Therese Hoppe, kultur- og fremtidsforsker og medlem af den internationale tænketank "The Global Future Forum".

Artiklerne tager udgangspunkt i undersøgelsens resultater og skitserer en række udfordringer og visioner om fremtidens regionale og kommunale arbejdspladser og fremtidens personalepolitik.

Her skal nævnes et par af undersøgelsens resultater:

På den positive side:

  • Høj jobtilfredshed, 65 % "overordentlig" eller "meget" tilfredse, og kun 8 % "ikke særligt" eller "slet ikke" tilfredse. Det kan forklares med en tilbagemelding om god indflydelse på eget arbejde og godt samarbejde med kollegaer.
  • Højt engagement (69) i forhold til det nordeuropæiske gennemsnit (58). Medarbejderne opfatter arbejdet som meningsfuldt, og ser tryghed i ansættelsen og arbejdstiden som en fordel i forhold til kommunal og amtslig ansættelse.
  • I forhold til tilbagetrækningsalder, så trækker en generelt høj tilfredshed med arbejdspladsen også i retning af en villighed til at blive længere på jobbet.
  • Kommunalreformens konsekvenser: Ansatte på rådhuse og amtsgårde, som må forventes først at blive "ramt" af kommunalreformen, er paradoksalt nok mere positive (12 %) end gennemsnittet (6 %), når de svarer på spørgsmålet om kommunalreformen vil påvirke arbejdsmiljøet til det bedre. Det kan skyldes, at de er bedre informeret om kommunalreformen, da de er tættere på det politiske beslutningsniveau.

Potentielle indsatsområder:

  • Det psykiske arbejdsmiljø opfattes som "særdeles" eller "meget" vigtigt af 91 %, men tilfredsheden er lav (46 %) sammenhold med de øvrige målepunkter i undersøgelsen som medarbejderne tillægger høj vigtighed.
  • Ligeledes med muligheden for at kunne levere en god service og kvalitet, hvor de tilsvarende tal ligger på 94 % i vigtighed og 57 % i tilfredshed.
  • Medarbejderne stiller store krav til lederne, men hvad angår ledernes evne til at håndtere konflikter og motivere er vigtigheden særlig høj (hhv. 99 og 98 %) samtidig med at tilfredsheden er lavere (hhv. 36 og 41 %)
  • Hvad angår tilbagetrækningsalder, så peger undersøgelsen på, at fleksible arbejds-former som f.eks. nedsat tid kan øge tilbagetrækningsalderen. (22 %). Omvendt er der en sammenhæng mellem at blive omfattet af kommunalreformen, utilfredshed med nuværende arbejdsplads og leder, samt forventning om at deres arbejdsmiljø bliver værre, og at gå på efterløn så snart det er muligt. (side 35).
  • I forhold til kommunalreformen, så opleves der generelt en vis usikkerhed omkring effekterne, herunder påvirkningen af arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene (lidt under halvdelen af dem der "rammes" ved ikke hvad konsekvenserne bliver), men det er måske ikke så mærkeligt i forhold til undersøgelsestidspunktet sidst i maj/primo juni måned 2006, og "kun" 10 % angiver at nærmeste leder har håndteret kommunalreformen "utilfredsstillende" eller "meget utilfredsstillende".

Folderen vil efter Den Personalepolitiske Messe blive udsendt af Det Personalepolitiske Forum til det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg i kommuner og amter i håb om, at folderen, undersøgelsen og artiklerne er med til at tilvejebringe ny viden og nye pointer, der kan inspirere og kvalificere drøftelsen af fremtidige personalepolitiske indsatsområder i de nye kommuner og kommende regioner, i MED-udvalg, sikkerheds- og samarbejdsudvalg og på arbejdspladserne.

Folderen kan ikke efterbestilles. Selve undersøgelsen publiceres ikke i papirudgave, udover i begrænset oplag til pressebrug i forbindelse med messen. Men såvel folderen som undersøgelsen kan downloades på www.personaleweb.dk/forumopinion2006.  Her findes også en Powerpointpræsentation af undersøgelsen.

Spørgsmål i forhold til undersøgelsen kan rettes til konsulent Henrik Carlsen, KTO, tlf.: 3347 0617 eller på e-mail hc@kto.dk.

Pressemeddelelser om undersøgelsen og messen

Det Personalepolitiske Forum har udsendt vedlagte pressemeddelelser om den personalepolitiske undersøgelse og om Den Personale-politiske Messe 2006 - Afrejse mod fremtidens arbejdsplads, der blev afviklet den 31. august 2006 i Bella Centret.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Henrik Carlsen