Fleksjob på deltid

5. september 2006
Organisationsudsendelse 

 

KTO's
medlemsorganisationer

Sagsnr.: 695.1
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
5. september 2006
 

Vedr.: Fleksjob på deltid
 

Regeringen, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik den 7. februar 2006 en aftale om justering af fleksjobordningen, herunder bl.a. skærpede regler for allerede deltidsansattes mulighed for at modtage et tilbud om fleksjob på fuld tid.

Hidtil har kommunerne været forpligtet til at give tilbud om fleksjob på fuld tid, medmindre den ansatte foretrak deltidsbeskæftigelse.

Aftalen er nu implementeret i lovgivningen med L 233 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse, lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. og ligningsloven. Loven trådte i kraft den 1. juli 2006.

KTO skal herved orientere om de nye bestemmelser om overgang til fleksjob i forlængelse af deltidsbeskæftigelse, og om muligheden for at overgå fra ansættelse i fleksjob på deltid til fuld tid i tilfælde af samlivsophør eller andre ændringer i personlige forhold.

Medlemsorganisationerne bør med de nye regler være opmærksomme på, i forbindelse med rådgivningen af medlemmer, der som følge af dårligt helbred overgår fra beskæftigelse på fuld tid, til beskæftigelse på deltid, at "bevissikre" årsagen til overgang til deltidsbeskæftigelse. Dette vil fremover have betydning for den pågældendes mulighed for at få tilbudt fleksjob på fuld tid, i det omfang pågældende på et senere tidspunkt visiteres til et fleksjob.

I henhold til lovens § 1, nr. 4, ophæves § 72, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og i stedet indsættes:

"Stk. 2. Kommunen skal give tilbud om fleksjob på fuld tid, medmindre personen foretrækker deltidsansættelse eller er omfattet af bestemmelsen i stk. 3.

Stk. 3. Kommunen skal give tilbud om fleksjob på deltid, hvis den seneste ordinære beskæftigelse forud for visitationen til fleksjob var deltidsbeskæftigelse og personen i den seneste periode på sammenlagt 12 måneder med beskæftigelse har været deltidsbeskæftiget. Som deltidsbeskæftigelse betragtes beskæftigelse, hvis varighed over en periode på 4 uger i gennemsnit er højst 30 timer om ugen.

Stk. 4. Personer omfattet af stk. 3 kan få tilbud om fleksjob på et antal timer svarende til den seneste ordinære ansættelse på deltid.

Stk. 5. Personer, der er omfattet af stk. 3, har dog ret til et tilbud om fleksjob på fuld tid, hvis personen godtgør, at deltidsbeskæftigelsen har været begrundet i forhold, der også er årsag til visitationen til fleksjob.

Stk. 6. Personer, der er omfattet af stk. 3, har endvidere ret til et tilbud om fleksjob på fuld tid, hvis personen kommer ud for samlivsophør eller andre ændringer i sine personlige forhold."

Til stk. 3 - Deltidsansættelse - lovens definition
Om definitionen af deltidsbeskæftigelse i stk. 3 fremgår det af bestemmelsen, at det i den her sammenhæng defineres ved at beskæftigelsen set over en periode på 4 uger i gennemsnit er på højest 30 timer om ugen. Dette gælder dog i henhold til bemærkningerne ikke, hvis overenskomsten fastsætter, at et lavere timetal end 30 timer anses for fuldtidsbeskæftigelse.

Til stk. 5 - Deltidsansættelse i ordinær beskæftigelse som følge af helbredsmæssige forhold.
Det fremgår af bemærkningerne, at i den situation, hvor en person i sit seneste ordinære ansættelsesforhold har været beskæftiget på nedsat tid fx på grund af sygdom eller nedslidning, foreslås det, at der bliver mulighed for at få ret til et fleksjob på fuld tid. For at få ret til fleksjob på fuld tid skal den pågældende godtgøre, at den nedsatte arbejdstid er begrundet i de samme helbredsmæssige forhold, der nu giver grundlag for ansættelse i fleksjob. Det vil fx kunne ske ved, at der foreligger en lægefaglig eller sundhedsfaglig vurdering.

Det fremgår af høringsnotatet, at det ikke er fundet hensigtsmæssigt at fastsætte regler om, hvorledes årsagen til deltidsbeskæftigelsen skal godtgøres for at opnå ret til fleksjob på fuld tid, men det kan ske fx på grundlag af en lægefaglig eller sundhedsfaglig vurdering.

Lovgivningen giver således frie rammer for bevissikringen, og der skal således peges på vigtigheden af inddragelse af egen læge i forbindelse med overvejelser om nedsat arbejdstid som følge af helbredsmæssige forhold, herunder fx ved udarbejdelse af lægeerklæring, og sikring af, at det fremgår af aftalen med arbejdsgiveren om nedsat arbejdstid, at det er helbredsmæssige forhold, der begrunder arbejdstidsnedsættelsen.

Det skal i den forbindelse understreges, at det er personen selv, der skal godtgøre overfor den fleksjobvisiterende kommune, at deltidsbeskæftigelsen har været begrundet i helbredsmæssige forhold. Det er således op til den enkelte person at vurdere og beslutte, hvad og hvor meget man vil gøre for at "sikre beviset", herunder hvilke helbredsmæssige oplysninger man ønsker at videregive til sin arbejdsgiver i den anledning.

Denne "bevissikring" gælder naturligvis fremadrettet, men gælder for så vidt også for personer som allerede er gået fra fuld tid til deltid som følge af helbredsmæssige forhold.

Til stk. 6 - Ret til fleksjob på fuld tid ved samlivsophør eller andre personlige forhold
Om denne bestemmelse følger det supplerende af bemærkningerne til bestemmelsen, at samlivsophør fx dækker over separation, skilsmisse eller ægtefællens/samleverens dødsfald. Opremsning kan således ikke anses for udtømmende.

For så vidt angår andre ændringer i personlige forhold, skal den kommune der har visiteret til fleksjobbet foretage en konkret vurdering af, om ændringerne i de personlige forhold giver grundlag for at give personen tilbud om fleksjob på fuld tid, således at personen kan forsørge sig selv. Det følger af bemærkningerne, at der skal være tale om udefrakommende ændringer, der kan være såvel forudsete som uforudsete. Som eksempler på begivenheder der ikke giver ret til fleksjob på fuld tid til en person der er i fleksjob på deltid eller visiteret til fleksjob på deltid nævnes i bemærkningerne som eksempel fødsel, indgåelse af ægteskab, eller at ægtefællen går på orlov eller efterløn.

Det er som hidtil den visiterende kommunes ansvar at tilvejebringe et tilbud om fleksjob på fuld tid, i det den aktulle ansættelsesmyndighed ikke er forpligtet til at ændre ansættelsesforholdet til fuld tid.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Henrik Højrup Hansen