Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre

5. oktober 2006

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 33.138
AHN
Direkte tlf.nr.: 3347 0615
5. oktober 2006

Vedr.: Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre

 

CFU/KTO og KL/Personalestyrelsen har indgået vedlagte aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i de fælles jobcentre, som omfatter både de statsansatte og de kommunalt ansatte medarbejdere. 

For de pågældende medarbejdere erstatter denne aftale 'Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner', afsnit B og C i TR/SU-aftalen på det (amts)kommunale område og MED-rammeaftalens kapitel 1,2 og 4 + § 21 på det (amts)kommunale område.

De TR-regler og vilkår for medarbejderrepræsentanter, som gælder for hhv. de statslige og de kommunalt ansatte, er ikke berørt af aftalen og således forsat gældende.

Parterne har undervejs i forhandlingsprocessen opnået enighed om at den endelige aftale skulle tilgodese følgende hovedprincipper:

1. Der skal sikres ligeværdighed mellem de statslige og kommunale medarbejdere.

2. Ingen må stilles ringere end før. Alle hidtidige rettigheder og pligter iht. samarbejds-systemerne skal således være sikret i den nye aftale.

3. Der skal være et selvstændigt system til at behandle uoverensstemmelser og brud på aftalen.

Dette indebærer, at aftalen på visse punkter bærer præg af en sammenskrivning af de statslige og kommunale regler.

I tilfælde, hvor det ikke indebærer forringelser for de statsansatte, har der været enighed om at anvende tekster fra den (amts)kommunale TR/SU aftale med de tilretninger, der var nødvendige som følge af, at jobcentrene har to chefer og to sæt regler og aftaler om løn- og ansættelsesforhold.

Der henvises i øvrigt til vedlagte fælles følgebrev fra aftaleparterne. 

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Allan Hauge Nielsen