Tidsbegrænset ansættelse - KTO har anlagt faglig voldgift mod KL om begivenhedsbestemt ansættelse

6. november 2006

Organisationsudsendelse 


Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 444.50
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
6. november 2006
 

Vedr.: Tidsbegrænset ansættelse -  KTO har anlagt faglig voldgift mod KL om begivenhedsbestemt ansættelse
 

KTO har anlagt en faglig voldgift mod KL om § 3, stk. 1, i rammeaftalen om tidsbegrænset ansættelse. Bestemmelsen indeholder definitionen af en tidsbegrænset ansættelse. Det fremgår blandt andet af bestemmelsen, at der er tale om en tidsbegrænset ansættelse, når ansættelsesforholdets udløb er fastlagt ud fra objektive kriterier, så som en bestemt dato, fuldførelsen af en bestemt opgave eller indtrædelsen af en bestemt begivenhed. Voldgiften omhandler tidsbegrænset ansættelse defineret ud fra en bestemt begivenheds indtræden.

Anledningen til voldgiften er uenig med KL i 3 konkrete sager på FOA's område. I den første sag sker der ifølge ansættelsesbrevet ansættelse midlertidigt som barselsvikar, og med oplysning om, at fratræden sker, når kollegaens barselsorlov ophører. I de to andre sager er der tale om sygevikariater, og med angivelse af, at ansættelsesforholdet ophører, når kollegaen raskmeldes. I alle 3 sager får den ansatte meddelelse om tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør med et kortere varsel end overenskomstens opsigelsesvarsel.

KTO har nedlagt påstand om, at de 3 konkrete ansættelser ikke opfylder betingelserne for at kunne anses som en tidsbegrænset ansættelse, jf. rammeaftalens § 3, stk. 1, og at opsigelsesbestemmelsen i overenskomsten skulle have været iagttaget ved meddelelsen om tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør.

Voldgiftsagen kan ses i forlængelse af et tidligere brev af 20. november 2003 fra KTO til KL om definitionen af en tidsbegrænset ansættelse. Brevet var foranlediget af KL's udsendelse af administrativ information 2084 af 8. oktober 2003 om ændring af funktionær-loven pr. 1. juni 2003 og betydningen heraf for ansættelse af tidsbegrænset ansatte. KTO anførte blandt andet i brevet til KL, at "efter KTO's opfattelse må det fortsat, som hidtil antaget i teori og praksis, være en forudsætning for anvendelsen af tidsbegrænset ansættelse, at den pågældende har mulighed for at vurdere, hvornår fratrædelse skal finde sted og i god tid kan indrette sig på denne situation. Har den ansatte ikke denne mulighed, er det KTO's opfattelse, at ansættelsens ophør skal varsles i henhold til funktionærloven/overenskomsten."

Medlemsorganisationerne blev i et brev af 21. november 2003 orienteret herom. Brevet er tilgængeligt på KTO's hjemmeside på www.kto.dk.

Medlemsorganisationerne vil blive orienteret, når der foreligger nyt i sagen.

Eventuelle spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til Helle Basse på tlf. 33 47 06 21.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Helle Basse