Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. - dom af 25. januar 2007 fra Den Kommunale og Regionale Tjenestema..

26. januar 2007

Organisationsudsendelse 


Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 309.38
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
26. januar 2007
 

Vedr.: Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. - dom af 25. januar 2007 fra Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret
 

Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret har den 25. januar 2007 afsagt vedlagte dom i en sag anlagt af KL mod KTO om fortolkning af Aftale om løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. (suspensionsaftalen).

Sagen drejer sig om, hvorvidt en arbejdsgiver kan tilbageholde lønnen til en tjeneste-mand, der er anholdt og varefængslet, også selv den pågældende tjenestemand i forvejen var sygemeldt, og - i bekræftende fald - om tjenestemanden har krav på efterbetaling af tilbageholdt løn, hvis tjenestemanden senere frifindes for straf på grund af utilregnelighed i gerningsøjeblikket.

KL havde i sagen nedlagt påstand om, at KTO skal anerkende, at en tjenestemand under anholdelse eller varetægtsfængsling ikke har krav på at få udbetalt løn, jf. § 1 i suspensionsaftalen, uanset om den pågældende tjenestemand er eller bliver sygemeldt.

KTO havde blandt andet nedlagt påstand om, at en tjenestemand, der udebliver fra tjeneste som følge af anholdelse eller varetægtsfængsling, men som efterfølgende i forbindelse med straffesagen bliver erklæret utilregnelig i gerningsøjeblikket/- øjeblikkene, har krav på at få udbetalt løn uden fradrag, jf. aftalens §§ 1 og 5.

KL vandt sagen.

Det fremgår af rettens afgørelse, at § 1 i suspensionsaftalen"efter sin ordlyd fortolkes på den måde, at det er uden betydning, om den pågældende tjenestemand på samme tidspunkt er eller bliver sygemeldt, da sygdom kun kan anses for lovligt forfald, såfremt den sygemeldte ved raskmelding har mulighed for at stille sin arbejdskraft til arbejdsgiverens disposition."

I forhold til spørgsmålet om efterbetaling efter aftalens"§ 5 fastslår retten, at "§ 5 efter sin ordlyd må forstås således, at tjenestemanden alene har krav på efterbetaling af tilbage-holdt løn, hvis påtale opgives, eller hvis tjenestemanden frifindes for at have begået det eller de forhold, som har givet anledning til frihedsberøvelsen, hvorimod bestemmelsen ikke finder anvendelse, såfremt tjenestemanden domfældes for forholdet, men herefter på grund af utilregnelighed frifindes for straf og idømmes en anden foranstaltning".

Medlemsorganisationerne er tidligere den 1. december 2004 og den 8. juni 2005 blevet orienteret om sagen. Disse breve er tilgængelige på KTO's hjemmeside www.kto.dk.

Eventuelle spørgsmål vedrørende sagen kan rettes til Helle Basse på tlf. 33 47 06 21.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Helle Basse