OK-08 – køreplansaftale med KL samt frist for indsendelse af KTO-krav

3. maj 2007

Organisationsudsendelse 


Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 236.49
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
3. maj 2007
 

Vedr.: OK-08 - køreplansaftale med KL samt frist for indsendelse af KTO-krav
 

I dette brev omtales tre forhold i relation til overenskomstfornyelse pr. 1. april 2008:

  • Køreplansaftale OK-08 indgået mellem KL og KTO
  • Frist for indsendelse af KTO-krav (både i relation til det kommunale og det regionale område).
  • Fælles forståelsespapir mellem KL og KTO om eventuelle overenskomstforhandlinger efter hovedaftalerne indgået mellem de enkelte organisationer og de respektive arbejdsgiverparter.

I forhold til indgåelse af en køreplansaftale m.v. med Regionernes Lønnings- og Takstnævn forventer KTO, at disse drøftelser foregår i løbet af maj måned 2007. Medlemsorganisationerne vil blive orienteret, når der er nyt fra disse drøftelser.

Ad køreplansaftale OK-08

KL og KTO er blevet enige om vedlagte aftale om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2008 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte (herefter køreplansaftale).

Følgende bilag, som indgår i aftalen, vedlægges tillige:

  • Oversigt over generelle aftaler med tilhørende protokollater og fortolkningsbidrag indgået mellem KTO og KL.
  • Oversigt over generelle bestemmelser om tjenestemænd, der inden for KL's forhandlingsområde placeres på KTO-bordet.
  • Oversigt over Københavns Kommunes generelle bestemmelser for tjenestemænd, der placeres på KTO-bordet.
  • Oversigt over Frederiksberg Kommunes generelle bestemmelser for tjenestemænd, der placeres på KTO-bordet.
  • Tidslinje 2007/2008

Aftalen er p.t. til underskrift hos parterne. Den underskrevne aftale med bilag vil herefter være tilgængelig på KTO's hjemmeside www.kto.dk (under emnet "OK-fornyelse" og OK-08.)

Køreplansaftalen er baseret på den forhandlingsmodel, som blev anvendt første gang ved OK-05, og hvor der er en opdeling i generelle forhandlinger mellem KTO og KL, og organisationsforhandlinger, der ud over krav af speciel karakter også kan omfatte krav til en række generelle KTO-aftaler.

I forhold til køreplansaftalen fra OK-05 er der i aftalen med KL blandt andet foretaget ajourføringer som følge af, at KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn ved OK-08 ikke optræder som en fælles arbejdsgiverdelegation samt foretaget ajourføringer af dato for kravsudveksling m.v.

Nedenfor knyttes en række bemærkninger til de enkelte kapitler/afsnit i køreplansaftalen indgået mellem KL og KTO.

Ad KL/KTO-forhandlinger (kapitel 1)

Det fremgår af kapitel 1 om KL/KTO-forhandlinger, at KTO og KL udveksler generelle overenskomstkrav senest onsdag den 10. oktober 2007. Som noget nyt er det aftalt, at der i tilknytning til udvekslingen af krav afholdes der mellem parternes forhandlingsdelegationer et møde, hvor kravene præsenteres. Dette møde er planlagt til ligeledes at finde sted den 10. oktober 2007.

KL/KTO-forhandlingerne indledes den 12. december 2007.

Ad organisationsforhandlinger (kapitel 2)

Af kapitel 2 om organisationsforhandlinger fremgår det af pkt. 5 om forhandlingsprocedure, at overenskomstkravene skal være modparten i hænde senest onsdag den 10. oktober 2007. Forhandlingerne kan herefter indledes fra mandag den 22. oktober 2007. Kravslisten skal specificere de generelle og specielle overenskomster og aftaler, som ændringsforslagene vedrører. Det fremgår endelig, at det første møde mellem KL og organisationerne skal afholdes senest den 30. november 2007.

Ad placering af KTO-aftaler ved henholdsvis KL/KTO-forhandlinger og organisationsforhandlinger (kapitel 1 og 2)

I lighed med OK-05 skal der foretages en endelig fordeling af, hvilke KTO-aftaler, der kan forhandles ved henholdsvis KL/KTO-forhandlingerne (kapitel 1) og ved organisationernes forhandlinger (kapitel 2). Af aftalens kapitel 1 og 2 fremgår, hvilke KTO-aftaler/temaer, der på nuværende tidspunkt er placeret ved enten KL/KTO-forhandlingerne eller organisationsforhandlingerne. I perioden 13. september til 21. september 2007 aftales det mellem KL og KTO, hvorledes de ikke-placerede aftaler forhandles.

Ad varsling og iværksættelse af konflikt (kapitel 3)

På KL's område gælder som hovedregel jf. hovedaftalerne, at arbejdsstandsning kan varsles ved anbefalet skrivelse senest 4 uger før iværksættelse. Arbejdsstandsning kan iværksættes fra en hvilken som helst dato fra den 1. april 2008.

I enkelte hovedaftaler gælder, at beslutning om at iværksætte arbejdsstandsning skal tilkendegives den anden part ved særlig og anbefalet skrivelse mindst 1 måned før den iværksættes, og at arbejdsstandsning kun kan iværksættes fra den 1. i en måned.

Af kapitel 3 fremgår, at parterne gensidigt accepterer at følge hovedreglen på KL's område således, at arbejdsstandsning kan varsles ved anbefalet skrivelse senest 4 uger før iværksættelsen og at arbejdsstandsning kan iværksættes fra en hvilken som helst dato fra den 1. april 2008.

Det fremgår endelig, at eventuelle konfliktvarsler ikke bør fremsendes uden en forudgående drøftelse af årsagerne hertil mellem forhandlingsparterne.

Ad stillingtagen til forlig (kapitel 4)

Som noget nyt fremgår det af køreplansaftalen, at "hvis parterne opnår forlig, kan udvekslede arbejdspapirer i forbindelse med forhandlingerne om forliget med tilhørende bilag ikke efterfølgende anvendes i voldgiftssager m.v. med mindre andet aftales."

Bestemmelsen "med mindre andet aftales" indebærer, at der senest samtidig med forligsindgåelsen skal tages stilling til de udvekslede arbejdspapirers status. I modsat fald anses de udvekslede arbejdspapirer for bortfaldet.

Ved OK-05 fremgik en lignende bestemmelse om bortfald af arbejdspapirer af KTO-forliget.

Frist for indsendelse af KTO-krav

KTO's forhandlingsudvalg har besluttet, at organisationernes forslag til generelle overenskomstkrav i forhandlinger mellem KTO og henholdsvis KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn skal være KTO i hænde

senest mandag den 10. september 2007.

KTO's bestyrelse vil herefter behandle organisationernes forslag med henblik på fremsættelse af generelle krav til vedtagelse på et repræsentantskabsmøde, der forventes afholdt tirsdag den 2. oktober 2007 om formiddagen.

Fælles forståelsespapir mellem KL og KTO om eventuelle overenskomstforhandlinger efter hovedaftalerne indgået mellem de enkelte organisationer og de respektive arbejdsgiverparter.

I tilknytning til drøftelserne mellem KL og KTO om køreplansaftalen for OK-08 har parterne udarbejdet vedlagte fælles forståelsespapir om eventuelle overenskomstforhandlinger efter hovedaftalerne indgået mellem de enkelte organisationer og de respektive arbejdsgiverparter.

Forståelsespapiret vil skulle anvendes i tilfælde af, at der i perioden 13. - 21. september 2007 ikke kan opnås enighed om, hvilke krav, der forhandles hvor, jf. køreplansaftalens kapitel 1 og 2. Overenskomstforhandlingerne vil herefter skulle føres efter bestemmelserne i hovedaftalerne indgåelse mellem de enkelte organisationer og KL. Konsekvensen af en manglende enighed mellem KTO og KL vil være, at køreplansaftalen i sin helhed er bortfaldet.

Forståelsespapiret svarer i sit indhold til forståelsespapiret fra OK-05 med enkelte ajourføringer som konsekvens af den indgåede køreplansaftale mellem KL og KTO.

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til enten Jørgen Holst på tlf. 33 47 06 11 eller Helle Basse på tlf. 33 47 06 21.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Helle Basse