Lønudviklingen 1. kvartal 2006 - 2007

22. juni 2007

Organisationsudsendelse 
Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 996.13
ncn
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
22. juni 2007

Vedr.: Lønudviklingen 1. kvartal 2006 - 2007

Danmarks Statistik (DS) offentliggjorde den 22. juni 2007 lønudviklingstal for den offentlige sektor i 1. kvartal 2007. Lønudviklingen i den regionale og kommunale sektor blev opgjort til 2,9 %, jf. bilag 1. Den private sektors lønudvikling for samme periode blev 3,3 % og blev offentliggjort den 19. juni.

De nyeste lønudviklingstal afspejler:

  • at den gennemsnitlige lønstigning i den kommunale sektor 1. kvartal 2006 - 2007, som forventet har været lavere end i sidste kvartal; 2,9 % sammenholdt med 4,6 % i 4. kvartal 2006, men
  • at lønudviklingen har været en del mindre end stigningen i aftaleresultatet for perioden, således at reststigningen kan opgøres til ca. -1,3 procentpoint, hvilket må ses på baggrund af at de aftalte midler til lokal løndannelse mv., 1,25 %, der er afsat med virkning pr. 1. januar 2007, ikke er udmøntet i 1. kvartal 2007, jf. også nedenfor,
  • at stigningen i lønningerne i 1. kvartal 2006 - 2007, ligesom i foregående kvartaler, har været større end stigningen i forbrugerpriserne, som i en længere periode har været stabilt lave med ca. 1,8-2,0 %,
  • på baggrund af Danmarks Statistiks offentliggørelser er reguleringsordningen på KTO-området opgjort; der udmøntes 0,41 % i generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2007.

Nedenfor redegøres der nærmere for lønudviklingen i den kommunale sektor på bag-grund af de offentliggjorte DS-løntal.

Lønudviklingen i den kommunale, den statslige og den private sektor

Årsstigningstakten i den kommunale sektor i 1. kvartal 2006 - 2007 var 2,9 %, hvilket var lavere end i 4. kvartal 2005 - 2006 hvor den var 4,6 %, jf. bilag 2. Årsstigningstakterne på 2,4 % i den statslige sektor og 3,3 % i den private sektor i 1. kvartal lidt lavere hhv. lidt højere end i 4. kvartal.

Udviklingen i de kvartalsvise årsstigningstakter i den kommunale, den statslige og den private sektor fremgår af vedlagte figur i bilag 3. Som i tidligere perioder er der på kort sigt større udsving i den kommunale sektors udvikling end i den private sektors. I bilag 5 er lønudviklingerne vist på lidt længere sigt tilbage til 1. kvartal 1999.

Danmarks Statistiks lønindeks for sektorerne går tilbage til 1. kvartal 1996, men KTO er blevet opmærksom på, at der er et databrud i lønindekset for den kommunale sektor fra 4. kvartal 1997 til 1. kvartal 1998, som har betydning for vurderingen af sektorens lønudvikling. I bilag 5 er der derfor set på perioden fra 1. kvartal 1999 (= 100), hvorved databrudet ikke påvirker indeks for lønudvikling.

Endvidere bør man være opmærksom på, at reguleringsordningerne på det kommunale og det statslige område indebærer bidrag til lønudvikling i en periode, som rettelig vedrører regulering i forhold til den private sektors lønudvikling i en tidligere periode. Samt at der af samme grund vil komme en regulering efter den betragtede periode, såfremt den kommunale lønudvikling er lavere end den private sektors. Dette forhold er nærmere beskrevet i anmærkningen til figuren i bilag 5.

Det fremgår af bilag 5, at den kommunale sektors lønudvikling med visse udsving i store træk følger den private sektors lønudvikling.

Reallønsudvikling

Den opgjorte lønudvikling i 1. kvartal 2006 - 2007 på 2,9 % har været større end den opgjorte prisudvikling på 1,9 %, hvilket betyder, at reallønnen nu i de seneste fem kvartaler har været stigende, jf. bilag 4. Det samme billede gælder også på det lange sigt; sammenholdes løn- og prisudviklingen for hele perioden siden 1. kvartal 1999, fremgår det at lønudviklingen ligger over inflationen, se bilag 5.

Reststigning

Årsstigningstakten i aftaleresultatet kan for perioden 1. kvartal 2006 - 2007 beregnes til ca. 4,2 %. Forskellen mellem lønudviklingen og aftaleresultatet, kaldes også reststigningen. Reststigningen målt i forhold til DS' tal kan således beregnes til at være ca. -1,3 procentpoint, jf. bilag 6.

Den store negative reststigning må ses i lyset af, at midlerne til lokal løndannelse o.lign. der er afsat med virkning fra 1. januar 2007 - i alt 1,25 procentpoint - ikke allerede er udmøntet i 1. kvartal 2007 (februar 2007). Der må således forventes en klar reduktion i den negative reststigning i 2. og 3. kvartal 2007, når midlerne efterhånden er udmøntet.

Perspektivet for lønudviklingen 2. kvartal 2007

Årsstigningstakten for lønudviklingen i 2. kvartal 2007 forventes på baggrund af aftaleresultatet at blive lavere. De aftalte forbedringer i perioden 2. kvartal 2006 - 2007 er beregnet til ca. 3,1 % og dermed lavere end i 1. kvartal (4,2 %), jf. bilag 6. En stigende reststigning vil dog trække i den modsatte retning.

Reguleringsordningen udmønter 0,41 % i generelle lønstigninger pr 1. oktober 2007

Danmarks Statistiks opgørelse af de kommunale og private lønudviklinger i 1. kvartal var den sidste kvartalsmåling, der indgår i den aftalte reguleringsordning på KTO-området i OK-05.

På baggrund af de offentliggjorte lønudviklinger fra 2. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007 er reguleringsordningen opgjort til 0,41 %, som udmøntes i generelle lønstigninger pr 1. oktober 2007.

KTO vil på baggrund heraf i den kommende uge udsende nye løntabeller gældende fra 1. oktober 2007.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Niels Chr. Nielsen