Funktionsløn for konstitution – uenighed om regulering af åremålstillæg

24. august 2007

Organisationsudsendelse 
Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1069.14
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
24. august 2007

 

Vedr.: Funktionsløn for konstitution - uenighed om regulering af åremålstillæg

 

 Ved OK-02 blev Aftalen om midlertidig tjeneste i højere stilling væsentligt forenklet og ændret. Systematikken i Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling er nu, at arbejdsgiveren først skal forsøge at aftale en funktionsløn for tjeneste i den højere stilling med pågældende forhandlingsberettigede organisation (§ 2, stk. 1, litra a), og at arbejdsgiverens dernæst, hvis enighed ikke kan opnås, kan falde tilbage på vederlagsbestemmelsen (§ 2, stk. 1, litra b). Forud for ændringen ved OK-02 blev der ydet et konstitutionsvederlag.

I de situationer, hvor der er opnået enighed om en funktionsløn for konstitution til en åremålsansat, der skal gøre midlertidig tjeneste i en højere stilling, er det KTO's opfattelse, at åremålstillægget skal beregnes og udbetales af den samlede løn inklusiv funktionsløn, idet det fremgår af bemærkningen til § 5, stk. 2 og 3 i Rammeaftale om åremålsansættelse, at "åremålstillægget beregnes af den til enhver tid gældende grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn".

KL er imidlertid af den opfattelse, at åremålstillægget (alene) knytter sig til den stilling, som den åremålsansatte bestrider, inden pågældende eventuelt konstitueres i højere stilling, jf. § 5, stk. 1, 1. pkt. i Rammeaftale om åremålsansættelse, hvoraf fremgår, at "under åremålsansættelsen ydes et tillæg til den løn, der er aftalt for stillingen ved varig ansættelse".

Uenigheden har været drøftet mellem parterne uden at enighed har kunnet opnås, jf vedlagte mæglingsmødereferat af 15. august 2007. KTO agter at videreføre den konstaterede uenighed ved faglig voldgift.

Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående kan der rettes henvendelse til Henrik Højrup Hansen på tlf.nr. 3347 0624 eller pr. e-mail hh@kto.dk.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst
Henrik Højrup Hansen