Ekspertudvalg om opgørelse af lønninger

4. oktober 2007

Organisationsudsendelse 
Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1136.27
JH
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
4. oktober 2007

 

 

 

Vedr.: Ekspertudvalg om opgørelse af lønninger

 

KTO modtog d. 1. oktober 2007 en invitation fra regeringen til at deltage i et ekspertudvalg om opgørelse af lønninger i privat og offentlig sektor.

Udvalget skal gennemføre en udredning om det faktabaserede statistiske grundlag og på den baggrund inden for rammerne af de nationale og Eurostats lønstatistikprogrammer beskrive et konsistent fælles lønstatistisk grundlag for opgørelse af lønniveauer og lønstig-ninger. Endvidere skal udvalget kortlægge muligheder og begrænsninger i de eksisterende lønstatistikker for opgørelse af lønniveauer og lønstigninger, herunder for forskellige fag-grupper.

Invitation samt kommissorium for udvalget er vedlagt.

KTO har g.d., jf. vedlagte, orienteret Finansministeriet om, at KTO's repræsentant i ud-valget bliver sekretariatschef Jørgen Holst. KTO har samtidig anmodet om, at udvalgs-arbejdet afsluttes senest 1. december 2007. Det kan i øvrigt oplyses, at forhandlings-udvalgets sekretariatsudvalg fungerer som baggrundsgruppe for KTO's repræsentant.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst