Undersøgelse af SU og MED-udvalgenes arbejde med stress

23. oktober 2007

Organisationsudsendelse 
Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 936.120
HC/az
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
23. oktober 2007

 

 

 

Vedr.: Undersøgelse af SU og MED-udvalgenes arbejde med stress

 

KL, Danske Regioner og KTO er i regi at Det Personalepolitiske Forums blevet enige om at gennemføre et udvidet stressprojekt i forhold til den indsats som blev aftalt i forbindelse med OK 05 om identificering, forebyggelse af arbejdsbetinget stress.

Som led i dette projekt er nu gennemført en undersøgelse af SU og MED-udvalgenes arbejde med stress, herunder den forpligtigelse til at udarbejde retningsliner, som er aftalt ved OK 05.

Undersøgelsen er nu afsluttet med vedlagte rapport. Rapporten omfatter både en kvantitativ som en kvalitativ undersøgelse. 

Overordnet set kan det siges, at langt hovedparten (63 - 74 %) af de 71 kommuner og regionerne, der har besvaret spørgeskemaet, har aftalt - eller er på vej med - aftaler om retningslinier, og det forventes for alles vedkommende, at retningslinjer er aftalt inden 1. april 2008.

KTO-kommentar til undersøgelsen

 • Det kan konkluderes, at det er med til at styrke den forebyggende indsats mod arbejdsbetinget stress, at parterne aftalte at der skulle aftales retningslinier.
 • Det er positivt at relativt mange kommuner og regioner enten har indgået retningsliner eller er på vej, en del kommuner og regioner mangler dog fortsat at komme i mål.
 • Dette resultat skal bl.a. ses i lyset af strukturreformen og et ønske hos såvel ledelses- og medarbejdersiden, om en bred debat om retningslinernes form og forankring af disse, inden MED/SU i kommunen eller regionen fastlægger dem.
 • I det lys er det ligeledes positivt, at alle, som har besvaret undersøgelsen, angiver at retningslinjer forventes aftalt inden 1. april 2008.
 • Undersøgelsen har givetvis været med til at skærpe fokus på forpligtigelsen de steder hvor man ikke er kommet i gang endnu, og sender generelt et signal om at parterne også fremadrettet følger processen.

Det er ikke ud fra undersøgelsen muligt at sige noget om status i de 27 kommuner, som ikke har besvaret den kvantitative del af undersøgelsen. Det kan selvfølgelig forrykke billedet noget, men det må dog formodes, at nogle af disse kommuner også er i gang med at aftale retningslinier. Der henvises i den forbindelse til vedlagte oversigt udarbejdet af KTO, med henblik på parternes opfølgning på undersøgelsen.

Undersøgelsen viser at ca. to tredjedele af de adspurgte havde hentet inspiration i de materialer som er udarbejdet af parterne. Det drejer sig om:

 • Stress-protokollatet.
 • Stressmagasinerne/stafetmagasinet.
 • Vejledning til MED og SU: Arbejdsbetinget stress - et fælles anliggende.

Alle materialerne forefindes på www.personaleweb.dk/stress.

Undersøgelsen indeholder en række gode råd som er fremkommet i forbindelse med den kvalitative del af undersøgelsen, jf. side 28 - 29 i rapporten. Tilsvarende er der i rapportens bilag en række uddybende bemærkninger til den kvantitative del af undersøgelsen, om retningslinernes indhold, behovet for værktøjer mv.

I forlængelse af undersøgelsen kan der i øvrigt knyttes følgende supplerende anbefalinger i relation til indholdet af retningslinierne om stress:

 • at det er vigtigt at være opmærksom på opfølgning og at sikre at retningslinierne bliver holdt aktive på den enkelte arbejdsplads,
 • at aftalte retninglinier skal forankres på alle niveauer. F.eks. fra direktion, ledere og medarbejdere, og fra HovedMED/SU til lokalMED/SU samt TR og sikkerhedsrepræsentanter,
 • at der skal være retningslinier for, hvordan man effektuere og følger op på aftalerne, samt evaluerer effekten af den.

Rapporten har været drøftet i Det Personalepolitiske Forum og udsendes hermed til KTO's medlemsorganisationer samt fagpressen.

Herudover vil resultaterne blive formidlet til kommuner og regioner via bl.a. personaleweb.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Carlsen