OK-08 – drøftelser i organisationsforhandlingerne på KL’s område om ændring af overenskomsternes dækningsområde i relation til serviceaftalevirksomh..

29. januar 2008

Organisationsudsendelse 


Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1315.28
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
29. januar 2008

 

 

Vedr.: OK-08 - drøftelser i organisationsforhandlingerne på KL's område om ændring af overenskomsternes dækningsområde i relation til serviceaftalevirksomheder

 

Indledning
KL har ved OK-08 rejst et krav om, at "virksomheder, som har bemyndiget KL til med bindende virkning at indgå aftaler mv., omfattes af aftalernes dækningsområde". Kravet er rejst både ved KTO-bordet og ved organisationernes borde.

Fra KTO's side er rejst et forbeholdskrav om "forbehold for krav om præcisering af aftalernes og overenskomsternes dækningsområde."

Der har mellem KL og KTO været nedsat en arbejdsgruppe, der har haft til opgave teknisk at afklare de to krav. Som et resultat af arbejdsgruppens drøftelser, er der udarbejdet vedlagte notat af 23. januar 2008 om "teknisk afklaringsgruppe om områdebestemmelser".

I notatet er beskrevet de nærmere betingelser og forudsætninger omkring en evt. udvidelse af overenskomsternes dækningsområde til at omfatte de såkaldte serviceaftalevirksomheder. Modellen er betinget af, at der ved det enkelte organisationsbord kan opnås enighed om at udvide overenskomstens dækningsområde til at omfatte serviceaftalevirksomheder.

KL og KTO blev ved en teknisk forhandling den 23. januar 2008 enige om at formidle notatet til de relevante parter med henblik på, at notatet er grundlaget for en drøftelse af KL's krav ved organisationernes forhandlinger.

Nedenfor knyttes en række bemærkninger til dele af notatet.

Ad notatet
Det er udgangspunktet for modellen, at en serviceaftalevirksomhed omfattes af samtlige bestemmelser i KL's aftaler og overenskomster, men således at der ikke sker nogen sammenblanding imellem kommuners og serviceaftalevirksomheders forhold. Der er dog i notatet taget et forbehold for, at der kan være behov for at justere nogle bestemmelser, ligesom nogle bestemmelser kan vise sig ikke at være hensigtsmæssige eller relevante for serviceaftalevirksomheder. I notatet er der derfor en tilkendegivelse om, at der optages drøftelser herom med henblik på at søge løsninger på de problemstillinger, der måtte konstateres. I relation til de generelle aftaler har det foreløbigt i arbejdsgruppen været drøftet, at der er et behov for at se nærmere på, hvorledes MED/SU-aftalen kan finde anvendelse samt aftalen om barselsudligning. KL og KTO vil påbegynde drøftelser herom snarest muligt efter OK-08.

Når KL indgår aftale med en serviceaftalevirksomhed, orienterer KL de relevante organisationer. En anden mulighed er, at KL beslutter at orientere både KTO og samtlige organisationer, som har udvidet overenskomstens dækningsområde til at omfatte serviceaftalevirksomheder, når KL indgår aftale med en serviceaftalevirksomhed.

Det fremgår af notatet, at KL forudsætter, at organisationerne ikke vil forfølge enkeltstående tilfælde af manglende orientering fagretligt. KTO har taget dette til efterretning, men KTO har i drøftelserne med KL tilkendegivet, at hvis KL fx indgår serviceaftale med et diakonhjem, vil det ikke være godt nok/enkeltstående, hvis KL glemmer at orientere FOA. Hvis der er tale om en serviceaftale med fx Københavns Energi, vil en manglende orientering af FOA vedrørende et par kedelpassere i den situation være enkeltstående.

Eventuelle spørgsmål til emnet kan rettes til Helle Basse på tlf. 33 47 06 21.

KL og KTO er i øvrigt enige om ved den afsluttende forhandling at gøre endelig status over henholdsvis KL's og KTO's krav om aftalernes/overenskomsternes dækningsområde.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Helle Basse