Lønudvikling i 4. kvartal 2006-2007

7. februar 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1309.9
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
7. februar 2008

 

Vedr.: Lønudvikling i 4. kvartal 2006-2007

Danmarks Statistik (DS) offentliggjorde d. 6. februar 2008 deres lønudviklingstal for 4. kvartal 2006-2007. DS har opgjort lønudviklingen i den regionale og kommunale sektor til 2,6 %, jf. bilag 1.

Det aktuelle lønudviklingstal afspejler

  • at den gennemsnitlige lønstigning i 4. kvartal 2006 - 2007 som forventet har været mindre end i sidste kvartal, hvor den var 3,3 %.
  • at reststigningen opgjort på baggrund af Danmarks Statistiks løntal nu kan beregnes til at være svagt positiv (0,1 procentpoint).
  • at lønudviklingen i den kommunale sektor siden 1. kvartal 1996 har ligget lidt i underkanten af lønudviklingen i den private sektor, når der måles over en længere periode (1996-2007).
  • at der fortsat er en positiv reallønsudvikling.

Det forventes, at Danmarks Statistik offentliggør deres lønudviklingstal for den private sektor 4. kvartal 2006-2007 den 28. februar 2008.

Nedenfor redegøres der for lønudviklingen i 4. kvartal 2006-2007 på baggrund af det offentliggjorte løntal.

Lønudviklingen i den kommunale sektor
Danmarks Statistik har opgjort årsstigningstakten i den kommunale sektor - dvs. regioner og kommuner som helhed - i 4. kvartal 2006 - 2007 til 2,6 %, hvilket er højere end i 3. kvartal 2006 - 2007, hvor den var 3,3 %, jf. bilag 2.

Lønudviklingen i den statslige og den private sektor
Årsstigningstakten i den statslige sektor i 4. kvartal 2006-2007 er opgjort til 3,0 %, hvor den var 3,4 % i 3. kvartal 2006-2007.

Udviklingen i de kvartalsvise årsstigningstakter i den kommunale, den statslige og den private sektor fremgår af bilag 3. Som i tidligere perioder er der større udsving i den kommunale sektors udvikling end i den private sektors, hvilket skyldes en anderledes udmøntningsprofil af aftaleresultaterne.

Lønudviklingen siden 1. kvartal 1996
For så vidt angår lønudviklingen på det længere sigt, så går DS' lønindeks for sektorerne tilbage til 1. kvartal 1996. KTO er opmærksom på, at der er et databrud i lønindekset for den kommunale sektor fra 4. kvartal 1997 til 1. kvartal 1998, som har betydning for vurderingen af sektorens lønudvikling. DS har bekræftet dette og gør nu også selv eksplicit opmærksom på dette, jf. bilag 1. DS vil som konsekvens heraf korrigere dette i forbindelse med en kommende omlægning af indekset. KTO vil som følge heraf - frem til denne korrektion har fundet sted - tage udgangspunkt i en korrigeret indeksserie, se bilag 4.

Af bilag 4 fremgår det, at lønudviklingen i den kommunale sektor siden 1996 har ligget lidt i underkanten af lønudviklingen i den private sektor. KTO har i en pressemeddelelse af d. 22. august 2007, som er udsendt til medlemsorganisationerne samme dato, gjort opmærksom på problemstillingen.

Reallønsudviklingen
Den af Danmarks Statistik opgjorte lønudvikling i 4. kvartal 2006 - 2007 på 2,6 % er marginalt større end den opgjorte prisudvikling på 2,5 %, hvilket betyder, at reallønnen nu i de seneste otte kvartaler har været stigende, jf. bilag 5. Det samme billede gælder også på det lange sigt. Sammenholdes løn- og prisudviklingen for hele perioden siden 1. kvartal 1996, fremgår det at lønudviklingen ligger over inflationen, se bilag 4.

Reststigningen
Årsstigningstakten i aftaleresultatet kan for perioden 4. kvartal 2006 - 2007 beregnes til ca. 2,5 %. Forskellen mellem lønudviklingen og aftaleresultatet, kaldes også reststigningen. Reststigningen målt i forhold til DS' tal kan således nu beregnes til at være svagt positiv, nemlig 0,1 procentpoint.

Perspektivet for lønudviklingen i de kommende kvartaler
Som nævnt er årsstigningstakten for aftaleresultatet for perioden 4. kvartal 2006 - 2007 beregnet til ca. 2,5 %. I 1. kvartal 2008 falder årsstigningstakten i aftaleresultatet til 1,2 %, jf. bilag 6.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Vibeke Pedersen