Generel orientering om udsendelser til medlemsorganisationer m.fl. i forbindelse med afslutning af OK-08

12. februar 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer
KTO's bestyrelse samt
KTO's repræsentantskab

Sagsnr.: 1085.35
JH/HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
12. februar 2008

 

 

Vedr.: Generel orientering om udsendelser til medlemsorgani- sationer m.fl. i forbindelse med afslutning af OK-08

 

Indledning

Som konsekvens af, at KTO ved OK-08 fører selvstændige generelle forhandlinger med henholdsvis KL og RLTN, har sekretariatet fundet anledning til generelt at orientere om udsendelser til medlemsorganisation- erne m.fl. i forbindelse med forhandlingernes afslutning samt procedure i relation til indkaldelse af bestyrelse og repræsentantskabet med henblik på stillingtagen.

KTO's forhandlingsudvalg har på et møde den 18. januar 2007 besluttet, at der i relation til afstemning/stil- lingtagen til et KTO-forlig arbejdes ud fra en fælles forståelse af, at de to forhandlingsresultater på henholds- vis KL-området og på det regionale område (RLTN) samlet set behandles som ét KTO-forlig i relation til KTO's vedtægter.

De afsluttende generelle forhandlinger med KL er i henhold til køreplansaftalen aftalt til at slutte den 15. februar 2008. De afsluttende forhandlinger med RLTN er aftalt til at slutte den 20. februar 2008. De afsluttende forhandlinger kan erfaringsmæssigt forløbe over flere dage.

Udsendelser i forhold til medlemsorganisationerne

Umiddelbart efter afslutning af forhandlingerne med henholdsvis KL og RLTN vil der blive udsendt en mail til medlemsorganisationerne om, at der nu foreligger et resultat. Forligstekster og sekretariatets beskrivelse af hovedelementerne i et forlig vil i løbet af et par timer være tilgængelig på KTO's hjemmeside på .

En papirversion med de indgåede forhandlingsresultater vil blive udsendt til medlemsorganisationerne med almindelig post snarest muligt efter forligsindgåelsen.

De forhåndsbestilte pjecer med henholdsvis forhandlingsresultatet på KL-området og RLTN's område forventes udsendt ca. 1 uge efter indgåelsen af forhandlingsresultaterne.

KTO's bestyrelse

Bestyrelsen vil umiddelbart efter afslutning af forhandlingerne med henholdsvis KL og RLTN få tilsendt en mail med oplysning om, at der nu foreligger et resultat. Forligstekster mv. vil ca. 2-3 timer senere blive eftersendt pr. mail.

1-2 dage efter afslutning af forhandlingerne med KL vil der blive afholdt et orienteringsmøde, hvor forligs- tekster m.v. vil blive gennemgået. Indkaldelse til orienteringsmødet vil fremgå af den mail, der udsendes umiddelbart efter indgåelsen af forlig. På orienteringsmødet vil der blive udleveret en papirversion af forhandlingsresultatet på KL-området.

Efter afslutning af forhandlingerne med RLTN vil bestyrelsen igen blive indkaldt til møde. Denne gang med henblik på bestyrelsens stillingtagen til resultatet af forhandlingerne og med henblik på indstilling til repræ- sentantskabet, jf. § 17, stk. 3, i KTO's vedtægter (stillingtagen til forhandlingsresultatet på henholdsvis KL-området og RLTN's område). Bestyrelsesmødet forventes afholdt 1-2 dage efter afslutning af forhandlinger- ne med RLTN. En papirversion af forhandlingsresultatet på RLTN's område vil blive omdelt på mødet.

KTO's repræsentantskab

KTO's repræsentantskab vil i umiddelbar tilknytning til bestyrelsens stillingtagen, jf. ovenfor blive indkaldt til ekstraordinært møde. Indkaldelsen udsendes med almindelig post vedlagt forhandlingsresultaterne på henholdsvis KL-området og RLTN's område. Repræsentantskabsmødet forventes afholdt 3-4 hverdage efter indkaldelsen.

Afslutning

Ovenstående er med forbehold for, at ekstraordinære situationer opstår, der indebærer, at tidsplaner mv. forskubbes.

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til Helle Basse på tlf. 33 47 06 21.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst
Helle Basse